Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sti̇́egti
Reikšmė:
dengti stogą
Straipsnelis:
Lie. sti̇́egti nėra kilęs iš ide. *stēg- ‘dengti’, kaip teigia Pokornis [J. Pokorny Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, Bern, 1959], bet iš *steHi- arba *steiH- (o-laipsnis taip pat įmanomas), taigi garsiškai tinka naujajai grupei [ide. *steHi- ‘kartis, lazda, skersinis, smaigas’], vis dėlto reikšmė pakankamai smarkiai skiriasi, tad sugretinimas svarstytinas. žr. staibiai
Šaltinis:
Connolly 1984, 275
Antraštė:
sti̇́egti
Straipsnelis:
Lie. sti̇́egti vestinas ne iš *stēg-, kaip tvirtina Pokorny, bet iš *steHi- arba steiH- (o-laipsnis taip pat įmanomas).
Šaltinis:
Connolly 1984, 275
Antraštė:
sti̇́egti
Straipsnelis:
Gr. στέγω ‘uždengti, slėpti; globoti’ […]. Svarbi žodžio šeima, kuri skirtingai vystėsi daugelyje ide. kalbų ir kuri žodžio pradžioje rodo mobilųjį s. Šakniniam tematiniam praes. στέγω, kuris konkuravo su στεγάζω, ir ypač kitiems kamienams, atliepia s. i. kauzatyvas sthagayati: nepatalizuotas g sudaro sunkumų ir Kuiper, Festschrift Debrunnen mano, kad reikalas liečia substratinį s. i. žodį, bet dar žr. Mayrhofer Wb. 3, 523, kuris pasirodo labai netvirtas. Lo. turi, be s žodžio pradžioje, tego, kuriame Ernout-Meillet nori atpažinti senąjį tematinį praes. Baltų kalbose šakninis balsis yra žodyje sti̇́egti. Gr. στέγος ‘stogas’ tiksliai atliepia keltų kalbose, be s žodžio pradžioje, s. air. tech ‘namas’. Užtat στέγη ‘stogas, gelmė’, išskyrus gr. k., tikslaus atitikmens neturi, nors forma tikrai būtų labai sena (pagal Ernout-Meillet, senas šakninis žodis). Šios žodžių šeimos senumą patvirtina ir balsių kaitos turingumas. Balsį turi lo. tēgula, part. tēxi ir galbūt tēctum ‘stogas’ (tačiau šio žodžio gali būti ir dėl fonetinio pailginimo, plg. āctus, o senojo trumpojo e naudai gr. ἄστεκτος), balsį o - lo. toga, kuris kilo iš ide. Germanų kalbose, pvz., s. v. a. dah n., vok. Dach ‘stogas’ (ide. *togom, balsis o) su daiktavardiniu veiksmažodžiu s. v. a. decchen, vok. decken ‘dengti’, baltų kalbose, lie. stógas m. (ide. *stōgo-) atliepia su ilgu balsiu praes. sti̇́egti.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1046

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas