Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
strùbas
Reikšmė:
‘sutrumpintas, nukirptas’
Straipsnelis:
Gr. στρυφός, iš pradžių kalbant apie skonį ‘aitrus, sutraukiantis’. Techninis ir ekspresyvus žodis. Dėl reikšmės reikia galvoti apie στύφλω, o žodžio pradžios στρ- kartu gali būti ekspresyvus ir analogiškas (plg. στριφνός, στρηνής). Jei čia norime rasti ide. etimologiją su *str- žodžio pradžioje, tai primenami žodžiai truputį nutolę forma ir reikšme germ. kalbose, s. saksų strūf ‘pasišiaušęs’, s. v. a. strūben ‘pakelti, kurstyti’ arba taip pat baltų kalbose lie. strùbas ‘sutrumpintas, nukirptas’, slavų kalbose r. strúp ‘pluta’ ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG 4, 1065
Antraštė:
strùbas
Reikšmė:
short
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *ū : *u kaita, Krooneno nuomone, n kamienų daiktavardžiuose atsiradusi pagal reguliarios kiekybinės *ī : *i kaitos analogiją. Tiesa, minėtajam atsiradimui įtakos galėjo turėti ir kitos kaitos, tokios kaip * : *a (pastaroji tęsia kiekybinę *ā : *a < ide. *eh₂ : *h̥₂, kuri turėjo egzistuoti iki pragerm. *ā ir * sutapimo). Be to, papildomas ir nepriklausomas postūmis *ū : *u kaitai atsirasti galėjo būti ir Dybo dėsnis, lėmęs tokį prieštoninį sutrumpėjimą: ide. *suHnús > pragerm. *sŭnuz ‘son’. Pagal šį dėsnį, pirminis mn kamienas be balsių kaitos su *-uH- šaknies pabaigoje turėjo reguliariai išvirsti į paradigmą su kiekybiniu *ū : *u abliautu. Šis reguliarus abliautas galėtų būti rekonstruojamas germanų žodžiui, reiškiančiam ‘thumb’, kuris pagal paliudytas formas s. vok. a. dūmo ‘thumb’ < *þūman- ir s. šv. þume ‘t. p.’ < *þuman- rekonstruotinas *þūmō, *þŭmenaz < *túH-mōn, *tuH-mén-(o)s. Taigi galima teigti, akd Dybo dėsnis sudarė papildomas salygas antrinei *ū : *u kaitai atsirasti. *ū : *u kaita būdinga ir ‘throat’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami trys pragerm. *strūpō, *struppaz ‘throat’ kamieno variantai: 1. *strūpan-, *streupan-, -ōn-: s. isl. str(j)úpi m., strjúpa n. ‘(cut)throat’, isl. strjúpi m. ‘t. p.’, farerų ranga-strúpi m. ‘wrong throat’, norv. strupe m. ‘throat, small inlet’, šv. strupe ‘throat’, da. strube ‘t. p.’; 2. *strūpa-: norv. dial. strup m. ‘narrow hole’; 3. *strupan-: norv. dial. strop n. ‘mouth of the river’, strope m. ‘throat’, šv. dial. stråpe ‘t. p.’. Medžiaga liudija bent tris skirtingus kamienus: *streupan-, *strūpan- ir *strupan-. Tai galėtų liudyti apofoninę paradigmą. Etimologiniuose žodynuose duodamos sąsajos su negermaniškais žodžiais, tokiais kaip gr. στρῡφνóς ‘bitter, crusty’, lie. strùbas ‘short’, yra abejotinos, o vid. airių srub ‘snout’ yra akivaizdus skolinys iš s. isl.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 267–268, 294–295

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas