Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stùgė
Reikšmė:
‘arklas; žagrė’
Straipsnelis:
Galima manyti, kad stùgė LKA I 105 [(šalia stagùtė ‘arklas; žagrė’)]… turi u iš *: Plg. J. Kazlausko (ВЯ IV (1962) 24), V. Mažiulio (BlIdeS 1970, 16–18) teiginius apie egzistavimą (priešinga nuomonė: Zinkevičius JG 58–59)… Prie tokios balsių a ir u kaitos yra prisidėję ir seni skoliniai, kur u : a iš slavų *: sabata // sùbatà, kraváuninikas // kruváuninkas
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas