Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stulpas
Straipsnelis:
¹⁶¹[Formaliuoju atžvilgiu galima būtų prisiminti ir labialinių išplėstas *stelb-/stelp- (s. isl. stelpon ‘stagnare’, lie. stul̃pas ir kt., Pokorny IEW 1020).
Šaltinis:
Solta 1974, 131
Antraštė:
stul̃pas
Straipsnelis:
Lie. stul̃pas / stul̃pa ‘rastas kokiam nors statiniui paremti’ laikytini daliniais variantais, kadangi stul̃pas pirmoji reikšmė yra ‘stačias į žemę įkastas rąstas’; plg. stul̃bas ‘stulpas’; la. stùlps ‘t. p.’, plg. stùlbs priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Visiškas atitikmuo sl. stьlpъ resp. *stъlbъ (> s.-kr. stûp, s. r. стълпъ resp. bulg. стълб; Vasmer III 765; Būga RR I 148) remtų bl.-sl. *stulpa- resp. *stulba- m. ‘stulpas’ (Trautmann 290). Lie. -kamienė forma nelaikytina itin nauja (paliudyta Bretkūno Biblijoje, Ruigio žodyne); jos santykis su bulg. стълба ir s.-kr. stȕba ‘kopėčios’ reikalauja specialaus dėmesio.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 26–27
Antraštė:
stul̃pas
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis: ide. sonantų vokalizacija su u.] Lie. stul̃pas ‘pillar’, la. stùlbs ‘shin’, sl. stŭlbŭ ‘post’, bet la. stil̃bs ‘forearm’. Ide. *stel-bʰ-/*stel-p-, plg. s. isl. stolpi ‘post’.
Šaltinis:
Andersen 2003, 59–62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas