Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stumti
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškaintys ‘stumti’, dažnai susiję su žodžiais, reiškainčiais ‘mušti’, ‘suduoti’, ‘šauti’ ar kitais žodžiais, žyminčiais staigų veiksmą. Lie. stumti, la. stumt kilę iš prailginto laipsnio šaknies *(s)teu-, matomos go. stautan, v. a. stossen (from another extension of the root *(s)ten) ‘mušti, trenkti’, kurie giminiški lo. tundere ‘mušti’, s. i. tud- ‘trenkti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 716–717
Antraštė:
stùmti
Straipsnelis:
R. trm. засту́ма ‘tas, kuris nusiminęs, nuliūdęs’ [11], ukr. застум ‘nuošali vieta, užkampis’ neturi etimologijos [12]. Darybinė analizė leidžia r., ukr. žodžius laikyti deverbatyvais, besiremiančiais neišlikusiu veiksmažodžiu *застумать < *стумать (dėl šaknies *(s)tum- plg. [13] r. зату́мный ‘tamsus, neišsivystęs’, зату́мнить ‘sustingti’). R. *(s)tumati etimologiją galime tik spėlioti. Logiškiausia r. *(s)tumati sieti su lie. stùmti, la. stumt ‘stumti, brukti, kišti’. Reikšmės ‘užkampis’ susiformavimą, galbūt padės suprasti santykis tarp lie. atstùmti atstumà ‘nutolimas, nuotolis’. Bl. ir sl. žodžiai skiriasi balsių kaita.
Šaltinis:
Меркулова 1979 (1981), 11–14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas