Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svei̇̃kas
Straipsnelis:
žr. aikštus
Šaltinis:
Blesse 1960, 35–36
Antraštė:
sveikas
Straipsnelis:
Žodžiai, žymintys sąv. sveikas, ide. k. dažniausiai semant. siejami su sąv.: gyvybingas, stiprus, šviežias, tvirtas, pilnas ir t. t. Pvz., s. ang. gesund ‘sveikas’ gimin. go. swinþs, s. ang. swīþ ‘stiprus’ ir t. t. Lie. sveikas, la. sveiks galbūt < *su-ei-kas, tai sudurt. ž., kur su = s. i. su- ‘labas’, o antras dėmuo – vedinys iš v. eiti. Plg. s. sl. sŭdravŭ, s.-kr. zdraw ‘sveikas’ ir t. t. bendras slavams, tai sudurt. ž. iš priešdėlio sŭ- = s. i. su- ‘geras, labas’ ir *dorvŭ, kuris gimin. s. i. dhruva- ‘tvirtas’, av. drva- ‘labas, sveikas’, pr. duruva- ‘saugus’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 301
Antraštė:
svei̇̃kas
Straipsnelis:
E. Frenkelio žodyne smulkiai aptariama lie. svei̇̃kas kilmė. Iš la. kalbos s. v. pateikta forma svéiks (bei kiti vediniai). Skaitytojui lengvai gali susidaryti įspūdis, jog minėti lie. ir la. žodžiai iš seniausių laikų beesą giminiški vediniai. Tuo tarpu kai kuriose Latvijos dalyse žodis svèiks iš viso nepažįstamas ir ši izoglosa skiria ne ryt. Prūsiją bei Lietuvą, o Latvijos ir Lietuvos tarmes. La. pasisveikinimo žodis sveiks! yra gana vėlyvas skolinys iš lie. kalbos.
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1963, 98
Antraštė:
svei̇̃kas
Straipsnelis:
Baltiškas žodis ‘sveikas’: lie. sveĩkas, la. sveiks (p. 45) yra išvestas iš sangrąžinio įvardžio formos *su̯ei- (: *su̯oi-), kuri yra pr. swais ‘sein’, s. sl. svojь ‘suus’. Dėl [275] formos *su̯ei- plg. lo. meus iš *mei̯os: s. sl. mojь; dėl reikšmės plg. le. nie-swój ‘tas, kuris blogai jaučiasi’. Galimas daiktas, kad ide. žodis ‘geras’: s. i. su-, gr. ἐύ, εὖ ‘gerai’ (iš *esu) iš esmės yra sangrąžinis įvardis ‘suus’. Reikia pastebėti, kad šis įvardis ide. kalbose dažnai gauna reikšmę ‘malonus, naudingas, etc.’.
Šaltinis:
Otrębski 1950c, 275–276
Antraštė:
svei̇̃kas
Straipsnelis:
žr. sūdrus
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 143
Antraštė:
sveĩkas
Straipsnelis:
Lie. sveĩkas ‘healthy’, Fraenkelio manymu, padarytas su prefiksu *su- ‘geras’ + -ei- ‘eiti’, taigi *su-eikas reiškiąs ‘einąs, judąs gyvai, greitai, mikliai’. Kita galimybė yra elementą -eik- laikyti dūrinio antruoju sandu. Sąvoka ‘judantis gerai’ ar ‘esantis sveikas’ galėtų būti tinkama kiekvienai gyvai būtybei. Tuo remiantis, pr. sweykis ‘ariamasis arklys’ ar pr. sweikis ‘menkė’ (kitaip nei Mažiulis) galima būtų sieti su lie. sveĩkas ir laikyti sudaiktavardėjusiais būdvardžiais. Mažiulis parodė, kad šaknis *śalu ‘pilkumas, geltonumas’ gali funkcionuoti ir kaip paukščio, ir kaip žuvies pavadinimo šaknis, panašiai galima būtų laukti, kad ir būdvardis su plačia ar labai bendra reikšme bus taikomas tiek arkliui, tiek žuviai.
Šaltinis:
Schmalstieg 1999, 113–114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas