Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tę̃sti
Straipsnelis:
Toch. B täṃts- 'išsklaidyti, išlieti, išpilti' praes. act. formoje taṃtsäṣṣäṃ, taṃtsäskeṃ. Reikia kildinti iš ide. *tn̥s- < *tens-, kurį turime s. i. taṃsayati 'išjudinti, traukti iš vienos ir kitos vietos', go. at-þinsan 'išpainioti', s. v. a. dinsan 'traukti, temti', lie. tęsiù ir t. t. Reikšmė 'išskaidyti, išlieti' remiasi reikšme 'atskirti (traukiant)' (vok. 'auseinanderziehen'). Dėl šio aiškinimo žr. jau Van Windekens, Orbis 11 (1962) 181.
Šaltinis:
Windekens 1976, 501
Antraštė:
tęsti
Reikšmė:
ziehend dehnen'
Straipsnelis:
Pr. tenseiti (imper. pl. II p.) 59,₁₉'reizt!'; inf. tiēnstwei 47,₂₅: lie. tęsti, tįsti 'sich dehnen', la. tuošâties, s. v. a. dinsan 'ziehen', s. i. taṃsayati 'bewegt hin und her' ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 727.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 325
Antraštė:
tęsti
Straipsnelis:
Lie. tęsti < ide. *tens- (s. i. taṅs- 'kratyti' ir t. t.), prailginto *ten- matomos s. i. tan-, gr. τείνω ir t. t. '(išsi)tempti, tįsoti', varianto.
Šaltinis:
Buck 1949, 979
Antraštė:
tęsti
Straipsnelis:
Iš žodžių, žymin. sąv. 'tęsti, tempti', išsiskiria giminiškų paveldėtų iš ide. prokalbės žodžių grupė. Kiti šios reikšmės žodžiai paprastai siejami su žodžiais, reiškiančiais 'traukti', 'stumti', 'siekti', 'skleisti' ir t. t. Lie. tęsti (*ten-s-, plg. s. i. taṅs- 'kratyti'; go. at-þinsan 'traukti' ir t. t.); s. sl. rastęšti; s.-kr. rastegnuti, r. rastjanut ir t. t.; s. i., av. tan-; gr. τεινω (*τέν-ι̯ω); lo. tendere; go. uf-þanjan; s. ang. þennan, s. v. a. dennen ir t. t., visi < ide. *ten- ir jos variantų.
Šaltinis:
Buck 1949, 570
Antraštė:
tę̃sti
Reikšmė:
тянуть
Straipsnelis:
[Aptariamas prūsų Enchiridione pasitaikantis rašybos klaidų tipas: gretimų balsių sukeitimas vietomis.] Pr. tiēnstwei III = /tínstvei/ ʻпривлечьʼ < *ténstvei, plg. lie. tę̃sti ʻтянутьʼ, nors Mažiulis 1981, 320 skaito kitaip [tēnstvei].
Šaltinis:
Смочиньский 1997 (1998), 231

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas