Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
taškýti
Straipsnelis:
Slovakų tarmių veiksmažodis toskat’i 'lukštenti moliūgo sėklas' neturi aiškių atitikmenų kitose slovakų tarmėse ir apskritai slavų kalbose. Jį galima būtų sieti su *tesati (plg. s. čekų tasiti 'kapoti' ir slovakų tasat’ 'grūsti, mušti'), iš to išeina, kad čia yra veiksmažodis su šaknies balsiu o, nors galima nurodyti taskat’i semantinį ryšį su *tesati. Aiškiausiais ir etimologiškai patikimiausias struktūrinis atitikmuo slovakų toskat’i yra lie. taškýti. Pastarasis priklauso lietuvių kalbos veiksmažodžių lizdui su tokiomis reikšmėmis: tė̃kšti 'trykšti; taškyti; pliuškenti; pliauškėti; mesti, svaidyti; mėtyti (į vandenį, kad taškytųsi)', teškė́ti, taškė́ti 'dulkti, lynoti; lašėti', takšė́ti 'pliuškentis; belsti; ploti rankomis' ir taškýti 'išlaistyti; išmušti linų sėmenis; (perkeltine reikšme) išmėtyti; (perkeltine reikšme) daužyti, mušti; (per sniegą, balas, purvyną) kiūtinti, bristi, šlepsėti'. Iš šio lizdo v. vienas buvo pasiskolintas Vilniaus krašto lenkų tarmių tiaksznąć 'smogti, suduoti' (plg. lie. tekšnóti 'ploti, suduoti'). Formalūs struktūriniai santykiai slovakų toskat’i ir lie. taškýti leidžia manyti, kad šaknys yra tapačios iš baltų-slavų *tosk-. Šių dviejų veiksmažodžių genetinis tapatingumas realiai grindžiamas semantikos pagrindu 'taškyti, pliauškėti; belsti, suduoti; išmušti linų sėmenis; skilti į mažus gabalėlius' (žr. lie. v. lizdo tė̃kšti reikšmes) ir, atsižvelgiant į lukštenimo specifiką, lukštų mėtymą, 'lukštenti moliūgo sėklas' (slovakų toskat’i). Lie. tekš-/takš- laikomas garsažodiniu šakniniu kamienu su ide. -sk-. Panašios struktūros žodžių nemažai yra slavų kalbose, plg. praslavų *pleskati ir kt. ir lie. pleškė́ti. Formalios charakteristikos ir kai kurie semantiniai aspektai leidžia manyti, kad su šia slovakų-lietuvių grupe yra susijusi slavų kalbų veiksmažodžių grupė *taskati, *tašciti, rusų таскать, тащить, ukr. таскáти, тащити, lenkų taskać, taszczyć ir prie jų besišliejantis čekų tasiti (patikimos etimologijos ši veiksmažodžių grupė neturi), plg. rusų таскать 'traukti žuvį iš eketės', тащить 'traukti, tempti žeme, per purvyną', čekų pes tasí zajice; četnici tasijú zatčeného; učitel tasí žáka rodo reikšmes: 'sunkiai ištraukti; vilkti, tempti; taršyti, pešti, braukti; lupti, draskyti'. Be to, lie. taškýti turi reikšmę 'kiutinti, bristi, šlepsėti (per sniegą, purvyną)', o slovakų toskat’i reikšmė 'lukštenti moliūgo sėklas' aiškiai artima reikšmei 'braukti, lupti, draskyti, pešti'. Ide. kalbų leksiką patvirtina reikšmės raida: 'traukti, tempti' > 'lupti, draskyti, pešti' (ar panašią), plg. lie. trū́kti, tráukti, anglų pull 'tampyti, pešioti' ir 'traukti'.
Šaltinis:
Варбот 1985 (1987), 147–149

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas