Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tašýti
Straipsnelis:
Germ. þehs-a- ‘linus braukti, Flachs schwingen’ (s. v. a. nepaliudyta, pirmą kartą v. v. a. dehsan stiprioji preterito forma ‘Flachs schwingen, Flachs brechen’), be jokios abejonės, ramiasi bendraide. v. šaknimi tek̑þ- (< tek̑-s-) ‘statyti; austi’ (ir panaši amatininkiška veikla), plg. lo. texō ‘austi, pinti, (su)jungti, (su)rišti, suleisti (lentas), statyti’ (Ernout-Meillet, DELL, 1959 siūlomas sugretinimas kelia abejonių), s. air. tálm(o) ‘kirvis’, lie. tašaũ, -ýti ‘apkapoti (medį), behauen, (su)meistrauti, dailidžiauti, zimmern, išlyginti, glätzen’, s. sl. tešǫ, tesati ‘kapoti, kirsti’, gr. τέκτων ‘dailidė, stalius, dirbėjas, menininkas’, s. i. tāṣti, 3 pl. tákṣati ‘dirba, dailidžiauja, kuria, nukapoja’, het. takš- ‘sudurti, pastatyti, įsteigti’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 511
Antraštė:
tašyti
Straipsnelis:
Ide. k. daugelis žodžių, reišk. 'tašyti', ankščiau buvo vartojamas platesne 'pjauti, kirsti' reikšme; kiti šios reikšmės žodžiai, padaryti iš ž., reišk. 'kirvis'. Iš visų šios reikšmės žodžių išsiskiria iš ide. k. paveldėtų giminiškų žodžių grupė: lie. tašyti, la. tēst, s. sl. tesati ir kt. bendras sl., s. i. takṣ-, av. taš-, visi < ide. *tek̑þ; ši šaknis gana paplitusi žodžiuose, reišk. 'kirvis', 'amatininkas', 'dailidė'.
Šaltinis:
Buck 1949, 592
Antraštė:
tašýti
Straipsnelis:
Seniausiame hetitų Anito įraše (ne vėlesniame kaip XVIII a. p. m. e., jei ne XIX a. p. m. e.) randama tokia veiksmažodžio forma: tak-ki-iš-ta 'padarė, buvo priežastimi' (Vs. 8, Rs. 45; iš veiksmažodžio takš- < ide. *tek̑s-, praes. sg. 3 a. tak-ki-e-eš-zi, Oettinger 1979, p. 217, plg. s. i. takṣati 'apdirba', av. tašaiti 'gamina', lie. tašýti, la. tešu 'tašau', s. sl. тесати, тешѫ, plg. Трубачев 1966, . 248).
Šaltinis:
Иванов 1981, 13
Antraštė:
tašýti
Straipsnelis:
Ide. *tek̂s- 'tašyti, kirsti, laužti' siejamas su s. i. takṣati 'tašo, apdoroja, dirba dailidės darbus', av. tašaiti 'dailidžiauja, gamina, kerpa', gr. τέκτων 'dailidė', s. v. a. dehsa, dehsala '(dailidės) skliutas, kirvis', v. v. a. dehsen 'maigyti (linus)', lie. tašýti, la. tešu 'tašau', s. sl. тесати, тешѫ, bžn. r. тесла 'skliutas, kirvio rūšis', č. tes 'medis', r. тес.
Šaltinis:
Трубачев 1966, 248
Antraštė:
tašýti
Straipsnelis:
[Pateikiame naujus nostrat. kalbų kamienus, kurių vidury derinasi du trankieji priebalsiai:] 9. Nostratit. *ṭuKṭə̈ 'statyti, kirsti' > ural. *tuktə 'statyti; tai, kas pastatyta', tung. *toktə 'kirsti, kirvis', ide. *tetk̑- 'statyti, kirsti', drav. *toṭṭi 'užtvaras, gardas, statinys' [303]. Ural. *tuktə 'statyti; tai, kas pastatyta' > saam. (piet.) totko 'valties špantas', mar. təktə 't. p.', hant. tǒhət 'skersinė valties pertvarėlė'. Tungus. *toktə- 'kirsti, kirvis' reprezentuojama evenk. tokto- 'kapoti kirviu', negidal., oroč., udeik. tokto- 'kirsti'. Ide. *tetk̑- (tradicinis žymėjimas – *tek̑þ-) reprezentuojama s. i. takṣati 'aptašo, dailidžiauja, gamina', takṣan- 'dailidė', av. taša- 'kirvis', gr. τέκτων 'dailidė, statybininkas', lie. tašaũ, tašýti, s. sl. тесла 'kirvis', тесати 'tašyti'. Drav. *to. tyti. Drav. lie. taša taša ur. švaav. 'padarė, buvo priežastimi' Vs. ̣ṭi 'statinis užtvaras' reprezentuojama tamil. to .tyti'. Drav. lie. taša taša ur. švaav. 'padarė, buvo priežastimi' Vs. ̣ṭi 'užtvaras, gardas gyvuliams', malajalam to .tyti'. Drav. lie. taša taša ur. švaav.'padarė, buvo priežastimi' (Vs. ̣ṭi) 'pailgos, siauros formos sodas' ir kt.
Šaltinis:
Долгопольский 1967 (1969), 303–304
Antraštė:
tašýti
Straipsnelis:
[Analizuojamas Trukačiovo Ремесл. терминол. в слав. языках, 1966 ų terminų lyginimas su lotynų k.] Rusų тесать - lo. texere 'austi' išskiria lyginamus arealus [skiriasi žodžiai] (skirtingai nuo, pvz., lie. tašýti, s. i. takṣati).
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 18
Antraštė:
tašýti
Straipsnelis:
Gr. τέκτων, -ονοςm. 'dailidė, laivų statytojas' [...]. Šis žodis yra techninis terminas, kuris tiksliai atliepia s. i. tákṣan- m. 'dailidė' ir av. tašan- m. 'skulptorius', šaknis *tekˢ-, plg. Benveniste, BSL 38, 1937, 139–147, Lejeune, Phonétique § 28. Antra hipotezė Mayrhofer, Wb. 1, 468. Gr. τέκταιναf. 'darbininkė' taip pat atitinka s. i. takṣṇt, bet reikalas liečia dvi paralelines darybas. Sistemos centre yra ide. šaknis, kuri reiškia 'dirbti su kirviu, statyti griaučius', gerai paliudyta veiksmažodinėmis formomis: s. i. tāṣṭi, 3 pl. tákṣati, s. i. tematinis praes. tákṣati su lie. iteratyvu tašaũ, -ýti, s. sl. tešǫ, tesati, galbūt het. takš- 'pritaikyti, pritaisyti'; dėl lo. texō 'pinti' – tai gretinimas nėra patikimas, plg. Ernout-Meillet s. u. Gr. kalboje veiksmažodis buvo pakeistas τεκταίνομαι. Tarp vardažodinių vedinių s. sl. tesla 'kirvis', s. v. a. dehsala 't. p.'. Dar žr. Pokorny 1058, Mayrhofer, Indo-Iranica, Mélanges Morgenstierne 141 ir toliau. Plg. τέχνη.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1100

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas