Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
takas
Straipsnelis:
Ide. kalbose kai kurie žodžiai, reiškiantys 'kelias', tinka bet kokios rūšies keliui: takui, vieškeliui ir t. t. – tačiau dažniausiai šiems skirtingiems dalykams žymėti vartojami ir skirtingi žodžiai. Lie. takas, la. teka, taks gimin. lie. tekėti.
Šaltinis:
Buck 1949, 719
Antraštė:
tãkas
Straipsnelis:
Žodžiai, reiškiantys 'kelias', paprastai yra susiję su judėjimo v., pvz., lie. tãkas (plg. takáuti 'bėgioti').
Šaltinis:
Коломиец 1984 (1986), 95
Antraštė:
tãkas
Straipsnelis:
La. taka / taks, lie. tãkas / *taka (ìš-taka, àp-taka etc.) (priklauso ide. leksikos sluoksniui) turi indoeuropietiškąjį vedinių apofonijos laipsnį (-o-) palyginti su pamatinio veiksmažodžio -e- laipsniu lie. tekė́ti, la. tecêt (plg. naujadarus su -e- laipsniu la. dial. tȩka / tȩks. Remiantis slavų ir indų-iranėnų kalbų atitikmenimis (s.-kr. tôk, r., br. ток < sl. *tokъ < ide. *tokʷŏs; av. taka- m. ‘skysčio tekėjimas’, n. pers. tak ‘bėgimas, ėjimas; tekėjimas’; Fraenkel 1051-2; Trautmann 316-7; Vasmer IV 69-70), rekonstruotina pirmykštė vyriškosios giminės forma bl. *takas (plg. Trautmann); -kamienis variantas turbūt yra rytų baltų naujadaras.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 17
Antraštė:
tãkas
Straipsnelis:
-kamienis variantas gali siekti ide. prokalbės laikus (abstrahuojantis nuo giminės), o (i̯)ā-kamienė forma laikytina bendrabaltiška arba būdinga rytų baltams: la. taks, lie. tãkas, sl. *tokъ, av. taka- m., n. pers. tak / la. taka, lie. *taka (ìš-taka, ap-takà etc.).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas