Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
taukaĩ
Straipsnelis:
[Straipsnyje norima atskirti praslavų leksikoje kitų kalbų leksinius ingredientus nuo šalia egzistuojančių pačių slavų absoliučiųjų sinonimų]. Prasl. sadlo 'taukai': s.-kr. са̏ло, slov. сало, bulg. сало, r. сало, le. sadło, č. sádlo ir kt. Pateikiama nauja etimologinė versija: prasl. sadlo (< *saldom) kartu su pr. salton 'taukai' iš prakeltų saldi-, sald- 'taukai' (air. saill, sall 'sūdyta mėsa, kiaulės lašiniai, taukai' iš saillim 'sūdau'). Tokiu būdu prasl. sadlo pirminė reikšmė buvo 'pasūdyti lašiniai'. Kadangi prasl. sadlo – keltiškos infiltracijos rezultatas, tai prasl. tukъ 'taukai, lašiniai' yra šios praslavų leksemos baltiškasis ingredientas (plg. lie. taukaĩ, la. tàuki 'riebalai', pr. taukis 'pašildyti taukai').
Šaltinis:
Мартынов 1982, 181
Antraštė:
taukaĩ
Straipsnelis:
taukis E. 378 'Schmalz': lie. taukaĩ 'riebalai', tùkti 'tukt', s. sl. тукъ 'riebalai, taukai' ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 711.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 324
Antraštė:
taukaĩ
Straipsnelis:
Toch. B ckāckai (acc. sg. 'koja' su nom.-acc. du. ckāskane. Šis žodis yra sudarytas su intensyviu padvigubinimu *ckā-ckā (-ā- kamienas; dėl acc. sg. -ai, plg. Van Windekens, Orbis (1964) 294 ir toliau), kurio *ckā kilo iš ide. *teuq-ā; vadinasi, kalba eina apie žodį, giminišką su s. v. a. dioh, s. ang. đēoh 'šlaunis', s. isl. þjō 'šlaunis, užpakalis' < pragerm. *þeuha-. Dėl *ckā < ide. *teuq-ā reikia priimti tarpinę formą *cukā, kurio atvirame skiemenyje u išnyko. Nors germ. *þeuha-, be abejo, galiausiai susisieja su lie. šaknimi taukaĩ (pl.), s. sl. tukъ 'taukai, riebalai' (žr. taip pat toch. B (wi)cuko 'žandikaulis', kur atvirame skiemenyje a buvo išsaugotas), tačiau semantikos požiūriu atitikimą su toch. B ckāckai reikia ypač pabrėžti.
Šaltinis:
Windekens 1976, 252
Antraštė:
taukaĩ
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų k. vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma atitinkančias giminiškų k. pavyzdžius] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų k. raidoje.] 'Taukai' vadinami žodžiu *tau-ka-: lie. taukaĩ pl., la. tàuki 'riebalai, taukai', pr. taukis 'taukai' = s. sl. tukъ, kurie sudaro taip vadinamo vocabulaire du Nord-Ouest [= Šiaurės-Vakarų žodyno] elementą, plg. vienintelį siejimą su lo. tucca 'riebaluose konservuota jautiena arba kiauliena'. Šaknį *teu-/tu- matome: r. (bažn.) tyju, tyti, le. tyję, tyć 'tukti, taisytis', iš kur s. sl. tylъ, le. tył = lie. tū́las, pr. tūlan 'daugybė'. Plg. lie. tvi̇̀ 'pakilti (apie vandenį)'.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 228
Antraštė:
taukaĩ
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] Lie. taukaĩ : s. sl. тукъ.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
taukai̇̃
Straipsnelis:
Oset. tūg / tog ‘kraujas’. Kildinima iš arijų *tauka- ir gretinama su s. i. toka ‘palikuoniai’ (← ‘sėkla’, plg. oset. mæ tūg, mæ ’stæg ‘mano kraujas, mano kaulas’ reikšme ‘mano kraujo vaikas’), s. sl. tukъ, r. тук ‘riebalai’, lie. taukai̇̃, taukùs ‘riebus’. Čia gi s. i. tokman ‘augalo išbėgimas’, av. taoxman-, persų tuxm ‘sėkla’ (darybiškai toka- priklauso tokman-, kaip, sakysim, śaka- priklauso śakman- ir pan.). Galbūt, turime semantinę eilę ‘sėkla’ : ‘kraujas’ : ‘riebalai’, jungiamą sąvokos ‘gyvyės, gyvenimo jėga’ (ide. *tewə-, *tu-). Dėl semantinės raidos, plg. gr. μένος ‘gyvybės, gyvenimo jėga’ – ‘kraujas’. Abu ide. archetipai *tewə- ir *men- turėjo pirmunę reikšmę ‘gyvybė, gyvenimo jėga’, bet vėliau pirmajam pirmenybę įgavo fizinis ir fiziologinis šios jėgos aspektas, o antrajam – dvasinis (‘mąstyti, galvoti, suprasti’ ir pan.). Ir tik gr. μένος gerai išlaikė abu aspektus. Tos pačios šaknies kaip oset. tūg ir oset. žodis tyx/tuxæ ‘jėga’. Vs. Milers (Gr. 65) tūg gretino su tawyn ‘berti’; Tomaschek (875) – su šaknimi *tak- ‘tekėti’. Ir vienas ir kitas gretinimas abejotinas.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ III, 310
Antraštė:
taukaĩ
Straipsnelis:
žr. tukti
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas