Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
te
Straipsnelis:
[Arm.] tʿē, taip pat etʿē ‘kad’ […], ‘jei (wenn)’, ‘ar’ […] ‘arba’ […]. [Lit.: Hübschmann AG I 449; Pokorny 283; Adjarian II 1214]. [399] Mes kartu su Meillet, MSL 9, 154, išn. 1 ir MSL 23 (1935) 142 įtrauktume s. ang. þe, s. saksų the, lie. te ir -t formose kaip be-t. […] Taigi čia armėnų, bl. ir germ. izoglosa […].
Šaltinis:
Solta 1960, 398–399
Antraštė:
Straipsnelis:
Toch. A ca-, B ce(-) acc. sg. m. (plg. A cam, caṣ, caṃ, B ce ir ceṃ), parodomasis įvardis. – Dėl A ca-, B ce(-) yra tik vienas galimas aiškinimas: ide. *tē (kuris greta *to yra turimas A ta-, B te(-), greta *tā- A tā-, B tā- ir greta *te- B gen. sg. m. formoje cwi [žr. B su, etc.]) randamas go. instr. sg. n. þe, τη̑, lie. 'imk!'. A -m, -ṣ, AB -ṃ yra parodomosios pastiprinamosios dalelytės (plg. ibid.) Dėl acc. sg. pažymio nebuvimo B formoje ce, žr. A ta-, B te(-), A tā-, B tā(-). Reikia atmesti aiškinimą iš ide. *ti̯o- (Meillet, JA 17 (1911) 458, kuris išeities tašku ima B cau; žr. B su).
Šaltinis:
Windekens 1976, 249
Antraštė:
te
Straipsnelis:
[Apie A. Mejė armėnų-baltų kalbų tyrimus] Dar yra ginčytinas arm. tʿe (senųjų rankraščių forma, vėliau virtusi tʿē) gretinimas su lie. te ir su semantikos atžvilgiu artimesnėmis s. saksų the bei s. ang. þe. Apie šį gretinimą Hiubšmanas taip sakė: 'netikra, nes arm. tʿē juk pirmiau iš etʿē... yra sutrumpintas' [Hübschmann. Arm. Gramm. 449]. Dėl panašių priežasčių ir R. Schmitt neslepia savo abejonių [Schmitt. Grammatik des Klassisch–Armenischen... 1981 213]. Žodžio etʿe /etʿē/ paskutiniojo balsio išlaikymas greičiau leistų manyti, kad etʿe yra išplėsta forma, analogiška su tʿe. Solta be išlygų priima Mejė etimologiją [Solta G. R. Die Stellung... 399]. Džaukjan taip pat laiko šią etimologiją teisinga [Джаукян, Опут семантической классификации... 111]
Šaltinis:
Bolognesi 1988, 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas