Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tešmuõ
Straipsnelis:
Seniai pripažinta, kad prasl. *výmę (s.-kr. vȉme, č. výmě, r. вы́мя, bulg. вѝме, ukr. ви́м’я, slov. víme, le. wymię, a. luž. wumjo) < *(v)ūmen-, o pastaroji gali būti aiškinama kaip *ūd(h)-men- ir susieta su ūdhar, ū́dhnas (seni ide. r/n-kamieniai žodžiai) [Trautmann 334; Machek¹ 578; Frisk 2 442–443] [263]… [264]. Taigi *ūd(h)men tėra senesnės formos pakaitalas. Žodį *ūd(h)-men- (reikšmė būtų 'tvin-kimas, tin-imas') galima laikyti s., pamatuotu v. Įdomu, kad sl. kalbose fiksuojamas tinkamas v. – у́дить [R. Jakobsonas (IJSLP I 1959 273) mano, kad у́дить gali sietis su уд 'kūno dalis, (vyro) varpa']. Kai bl.-sl. sutapo aspiruotieji ir skardūs sprogstamieji prieb., senasis *ūdh(e)r- virto *ūd(e)r- (kaip ir lo. ūber, ūberis, s. ang., s. saks. ūder, s. v. a. ūtar [265]. Bl.-sl. prok. iš pradinės heteroklizės išliko tik r-kamienas, plg. ūdróti, ūdrúoti 'būti paršinga' (Fraenkel II 58), paū́drė 'papilvė' (Fraenkel 553). Sl. výdra, lie. ū́dra < *ū́drā patvirtina, kad pirminis *udrā (pamatuotas žodžiu, įvardijančiu vandenį) buvo pertvarkytas kaip vedinys vṛddhi. Šios dvi vystymosi linijos baigėsi tuo, kad sutapo du kamienai (jie virto homonimais *ūdr-). Matome, kad šiam lygmeniui teisinga rekonstrukcija būtų ne *ūdh-men-, o ūd-men-, nes aspiruotieji prieb. jau buvo išnykę. Vėliau *ūdmuo lie. kalboje turėjo būti pakeistas tiksliu sinonimu tešmuõ, kuris yra tiesioginis *ūdh(e)r- tęsinys. Šias abi formas sieja eilė atitikmenų, kurie kartu yra ir fonologiniai (dh : d), ir morfologiniai (uū; r/nr; aud- : ūd; -r-men), ir sintaktiko-semantiniai (ūd- : teš-).
Šaltinis:
Хэмп 1970 (1972), 263–266
Antraštė:
tešmuo
Straipsnelis:
Dažniausiai ide. kalbų sąv. tešmuo griežtai skiriama nuo sąv. krūtis, nors yra ir viena kita išimtis. Daugelis žodžių, žyminčių šią sąv., kilę iš ide. *ūdhr/n- su įvairiais šaknies balsių kaitos laipsniais ir n. r/n kamienais (with different grades of root syllable and the neuter r/n stem). Pvz.: lo. ūber, s. isl. jūgr, s. ang. ūder, s. sl. *vymę, s.-kr. vime < *ūdh-men-. Kitose kalbose tešmens pav. siejamas su sąv. 'pūsti, prisipildyti'. Lie. tešmuo, la. tesminis giminišk. tešia 'tinsta, brinksta, pampsta', tešla ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 250

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas