Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
téisė
Straipsnelis:
...priebalsio postgeminacija prūsų katekizmuose pastebima dviejose pozicijose: po kirčiuotų (a) diftongų ir (b) diftonginių junginių. Dėl (a) plg. [...] tei-sch-in/teisin (plg. lie. téisė)...
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 29
Antraštė:
téisė
Reikšmė:
tiesà
Straipsnelis:
Pr. teisi 57,₂₅'Ehre' [ir kt.]: lie. téisė arba tiesà, tiesùs 'gerade', tiẽsti 'gerade machen', teisùs '(ge)recht', la. ṫ̀, tàisns, sl. tixъ 'still', apie tai ME s. v. tàisît su liter. bei O. Griunentalis (Grünenthal) AfslPh. XXXIX 143.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 325

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas