Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tẽlias
Straipsnelis:
Rodos, tikėtina, kad su hurit. leksema tilla 'jautis' siejasi bendras slavams ir bl. žodis: bendrasl. *telę, [t-]kamienis žodis; dėl kitų *telę etimol. žr.: Трубачев О. Н. Сл. назван. домашних живот.1960, 44; Machek² 638 (s. r. теля 'jautelis', ukr. теля, le. cielę, č. tele, s. - kr. тѐле, bulg. теле́); lie. tẽlias, la. teļš, telens, pr. klente 'jautis' Endzelins]. Senpr. val. 1943, 195; Idem. Darbu izlase. II, 2 dala, Rīgā, 1980 149. Pr. klente (< *tlent-) bei bendrsl. *tel-ę(t)- turi tą pačią priesagą. Visai galimas daiktas, kad seniausia pries. -ent- reikšmė buvusi 'veiksmo atlikėjas' ir tik vėliau ji pradėta vartoti galvijų jauniklių pavadinimas darytis, plg. germ. veiksmo atlikėjo pries. -nd- < *-nt-, toliau siejama su bendraide. veikėjo pries. (aktyvusis dalyv. su formant. -nt-, anatol. vardažodinės formos su -nt-).
Šaltinis:
Иванов 1981 (1983), 142
Antraštė:
telias
Straipsnelis:
Lie. telias, la. teļš, s. sl. telę ir t. t. greičiausiai suvokiami kaip 'užgimęs'; šaknies *tel- 'kelti, nešti', matomos lo. tollere 'nešti'. Panašiai kaip go. barn 'vaikas' iš *bher- 'nešti'.
Šaltinis:
Buck 1949, 155
Antraštė:
tẽlias
Straipsnelis:
Nepaisant sunkumų aiškinant vokalizmą išimtiai vis dėlto negalima visiškai atmesti tokio lyginimo: tm. tel- (skoliniai prasl. telę, rytų lie. tẽlias, la. teļš, tȩlȩ̄ns ‘veršiukas, Kalb’) su s. i. dhārú- ‘žindantis’, lo. filius ‘sūnus’, alb. dele ‘avis’, la. dīle ‘žindantis veršiukas’, lie. pirm(a)dėlė̃ ‘Kuh, die zum ersten Mal gekalbt hat’ ir kt., plg. Walde-Pokorny I 829 t. t., Fraenkel 87, 1077 t. Šie kyla iš (…) [ide. dhēi-s- (dhī-s-) / dhōi-s- (> tm. tēis- (tīs) / tōis-)]. Manyti, jog tai vediniai iš ide. tel- ‘nešti’ (žr. Skok ERHSJ III 455) dėl [reikšmių abstraktumo] būtų menkiau pagrįsta. [tm. – temematų – dirbtinis nežinomos ide. kalbos, išsivysčiusios iš proide. dar prieš susiformuojant prabl. ir prasl. kalboms su tokiais dėsningumais: tenuis > media; media aspirata > tenuis; , , > , / ro, lo, pavadinimas].
Šaltinis:
Holzer 1983, 343

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas