Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tenė́ti
Straipsnelis:
Piet. ir ryt. sl. kalbos gerai pažįsta v. *tomiti, *tom’ǫ: bažn. sl. tomiti, tomlj ̨ 'tyčiotis, kankinti, engti', s. r. tomiti tomlju 't. p.' [ir kt. ryt. sl. kalbų pvz.], s.-kr. tòmiti tȍmīm 'kankinti, prispausti, slėgti' [27]. Panašu, kad suminėti v. (< *tomiti) beesantys prasl. inovacija, besiremią iki šiol nežinomu v. Rodos, kad spėjamas pamatinis veiksm. išlikęs slov. kalboje, plg. stęti se, stámem se: stmèm se 'sustingti, sutirštėti, sukrešėti' [ir kt. pvz.]. F. Bezlojus (F. Bezloj, Opyt roboty nad slovenskim etimol. slovarem, ВЯ 1967, 4, p. 49 arba Eseji…, p. 130) slov. stéti se (jo nuomone < *sъ-tęti sъ-tьmǫ) gretina su le. ścięta krew. F. Bezlojaus siūlymas minėtą v. gretinti su lie. tenė́ti 'sustingti, sutvirtėti, sukrešėti, tirštėti', tumė́ti 't. p.', la. tumêt 't. p.; apsiniaukti' rodos esąs abejotinas ir į tai atkreipia dėmesį jau T. V. Gorjačeva (T. V. Gorjačeva, Etimologija 1973, Moskva 1975, p. 97).
Šaltinis:
Boryś 1981, 27–28
Antraštė:
tenė́ti
Reikšmė:
virsti drebučiais, tirštėti, stingti
Straipsnelis:
R. тянýть, тянý ‘traukti, vilkti, tempti, tęsti ir kt.’ netiesiogiai sietinas su lie. tenė́ti, tẽna / tẽni, -ė́jo ‘virsti drebučiais, tirštėti, stingti’ : la. dial. tenêt = dial. tēnāt ‘dilt, II sich mit einer tēne beziehen; sich bilden (vor einer tēne)’. Rekonstruotina bazė *ten- ‘tęsti // tįsti, traukti’ (→ s. i. tanákti ‘tena, krenka’ = lie. tenė́ti, lo. tenēre ‘halten; laikyti’).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 137
Antraštė:
tenė́ti
Straipsnelis:
Lie. tenė́ti, tẽna / -i, -ė́jo < ide. *ten- ‘tęsti // tįsti, traukti’ > *ten- / tŏn / tn̥. Veiksmažodis tenė́ti turi bendrašaknių šakninių veiksmažodžių kitose indoeuropiečių kalbose: s. i. tanákti ‘tena, krenka’; la. tît, tinu ‘vyti (siūlus, gijas); sukti (papirosą); supti, gaubti, vynioti, vystyti’; vediniai: la. dial. tēnât (tenêt); r. тянуть, тяну ‘traukti, tempti, tęsti ir kt.’; lo. teneō, -ēre ‘laikyti, turėti; tęstis, trukti’; vediniai vardažodžiai: la. dial. tène, tèņa, tèņš ‘plona plėvelė’, lie. tenė̃siai ‘drebučiai’, lie. tãnas ‘sutinimas’; gr. τóνος ‘įtampa’, lo. tanis ‘voras’, s. i. tanú- ‘plonas, gležnas’, gr. ταναϝóς ‘ilgas, aukštas’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 226

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas