Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
termóti
Straipsnelis:
R. тормошить 'rauti, tampyti, purtyti' atitinka ukr. термо́сити 'pėdinti', le. tarmosić 'rauti, tampyti', č. trmáceti (se) 'išsekinti', slovk. trmosit’ sa 'kankintis, maivytis'. Fasmeris (Фасмер IV 84) nustatinėdamas tolimesnius sl. žodžių ryšius, abejoja, kad jie giminiški su gr. τρέμω 'drebu', lo. tremō, -ere, lie. trìmti, trimù 'drebėti nuo šalčio'. Sprendžiant pagal struktūrą, sl. vediniai yra pamatuoti kamienu *tьrmati, išplėstu -sk-, -zg-, -s/. Mums, rodos, teisingiausia laikyti, jog sl. *tьrm- yra pamatuotas ide. šaknimi *ter- 'trinti', kurios redukuotas variantas sl. kalbose gauna išplėstuką -m. Frenkelis (Fraenkel 14 1082–1083) lie. termóti '(su)maišyti, terlioti', termà 'jovalas kiaulėms, painiava', termezóti 'teplioti, terlioti, užteršti' laiko tokios pat struktūros (kaip sl.) vediniais, kurie remiasi pilnuoju *ter- laipsniu. Kamieno *tьrm- sl. atitikmenų skaičių galime papildyti naujais: ukr. терма́ти 'draskyti, painioti', те́рмати 'draskyti, žnaibyti' [44], slov. termati, stermati 'austi', s.-kr. , tr̀mižem 'se movere', r. trm. тормози́ть 'plepėti, pliaukšti'.
Šaltinis:
Куркина 1974 (1976), 44–45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas