Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tìlės
Reikšmė:
Bodenbretter im Kahn
Straipsnelis:
žr. patalas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 323
Antraštė:
tilės
Reikšmė:
lentų klojinys valties dugne
Straipsnelis:
Nuomonė, kad s. sl. тьло reiškia 'akmeninės grindys' bei yra skolinys iš tiurkų kalbų [61]… [62]… - neteisinga. Sl. kalbų leksema тьло yra ide. veldinys, kurio pirminė reikšmė 'žemė, gruntas, pagrindas' (Miklosich 370; Machek² 645 [ir kt. autor.]). Pateikiame pavyzdžius: bulg. ir maked. тланик 'vieta, erdvė tarp židinio ir sienos', t. y. 'grindys, gruntas', s.-kr. tle, tala 'der Boden, solum' [63]; plg. taip pat lie. tilės, pr. talus 'grindys', lo. tellus 'žemė', s. i. talam 'plokštuma, lyguma'.
Šaltinis:
Львов 1973 (1975), 61–64
Antraštė:
tìlės
Reikšmė:
valties dugną, dengiančios lentos
Straipsnelis:
Toch. B *col- 'laukinis' acc. pl. masc. formoje colaṃ. Gr. ἄγριος 'laukinis' prieš gr. ἀγρός 'laukas' (ide. *ȃ- 'nedirbamas laukas, laukas') pavyzdys ragina toch. B *col- aiškinti kildinant jį iš ide. [252] *tēl-u-: *tel- randamas s. air. talam 'žemė', s. isl. þel 'dugnas, žemė', lo. tellus 'žemė', lie. tìlės (pl.) 'valties dugną, dengiančios lentos', pr. tallus 'grindys', s. r. tьlo, r. potolók 'lubos', etc. Reikia pažymėti, kad pr. talus ir r. potolók < *tolu-qo- yra -u- kamieno. A dialekte ide. *tēl-u- turėjo duoti *calu > *colu > *col. Kadangi B dialekte nėra u Umliauto, tai B col- turi būti nagrinėjamas kaip skolinys iš A *col-.
Šaltinis:
Windekens 1976, 252–253
Antraštė:
ti̇̀lės
Straipsnelis:
pr. talus E 207 ‘kambario grindys’. Trautmann 1923, p. 321 sieja su juo lie. pã-talas M. "Bett" ir r. potolók (*taluka-) ‘kambario lubos’, kuris garsų kaita susijęs su lie. ti̇̀lės f. pl. ‘laivo dugnalentės’. Bet ar ne tikriau būtų į pr. talus žiūrėti kaip į nom. pl. f. *tal-ās ir kildinti jį iš v. v. a. tale f. ‘grindys’.
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 310
Antraštė:
tìlės
Reikšmė:
floorboards
Straipsnelis:
Straipsnyje pasitelkus keltų kalbų pavyzdžius įrodinėjama, kad *-CHR- egzistavęs nepradiniuose skiemenyse keltų prokalbėje virto -CaR-: s. air. talam ‘earth, world, ground’ kildinamas iš *talamō < telh-mon-. Ide šaknis yra arba *telh₂- ‘lift, take up’, tokiu atveju talam identiškas gr. τελαμών ‘strap for bearing anything’, arba *(s)telh- ‘spread out, lie flat’, kuris atspindimas lo. lātus ‘broad, wide’, lie. tìlės ‘floorboards’.
Šaltinis:
Zair 2012, 615

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas