Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trapinė́ti
Reikšmė:
kojomis trepsėti, trinksėti
Straipsnelis:
Pr. trapt 53,₁₃ 'treten, žengti': ertreppa, lie. trapinė́ti 'kājām dauzīt' iš Būgos Aist. Stud. 127, r. тропать 'trampeln', s. v. ž. thraƀon 'traben', lo. trepidāre 'trippeln' ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 756.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 327
Antraštė:
trapinė́ti
Straipsnelis:
Gr. τραπέω tiktai praes. kamienas 'išspausti vynuoges' […]. Graikų žodyne ši žodžių grupė užima labai mažai vietos, - galbūt dėl šeimos τρέπω 'sukti' homonimijos. Šaknis *trep- reiškia 'trepsėti, trypti'. Morfologiškai šį iteratyvinį praes. atitinka alb. sh-tip, sh-typ (iš *trip- = gr. τραπ-) 'mindžioti, trypti, sutrėkšti'. Balsis e yra lie. trepsė́ti; su balsiu o lie. trapinė́ti, slavų kalbose r. tropitĭ 'mindžioti, spausti', germ. kalbose, s. saksų þrabōn, vok. traben 'bėgti risčia', galbūt su balsiu e lo. trepidus. Žr. Pokorny 1094, Ernout-Meillet s. u. trepidus.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1129

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas