Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trepsėti
Straipsnelis:
Lo. adjektyvas trepidus ‘neramus, baikštus’ remiasi verbaline šaknimi, kuri išlaikyta s. sl. trepetati ‘tremere’, gr. τραπέω ‘vyną spausti’, τροπέοντο· ἐπάτουν Hes., pr. trapt ‘žengti’, r. tropatь ‘žingsniuoti, skubėti’, lie. trepsėti ‘stamfen’ [Plg. Walde-Hofmann II 701 t., Ernout-Meillet 701; Frisk, GEW II 919 (925).]
Šaltinis:
Solta 1974, 132
Antraštė:
trepsė́ti
Straipsnelis:
Toch. A trap-, B trāpp- ‘belsti, suklupti’ su formomis: A part. praes. med. trapmāṃ, B conj. act. trāppaṃ, abs. tatrāpparmeṃ, praes. med. troppontär. Šio veiksmažodžio negalima atskirti nuo gr. τραπέω ‘spausti (vynuoges)’, alb. sh-tip, sh-typ ‘mindžioti, smulkinti’, lie. trepsė́ti, r. tropátь ‘trepsėti, mindžioti’, s. saksų thraƀōn ‘bėgti riščia’ ir t. t. Balsių atitikimas tarp A trap- ir B tropp- yra toks pat kaip, pvz., tarp A as- ir B os- ‘tapti sausu’ greta AB ās-; B troppo-, o - o < * - o: B trāpp- rodo < ide. * - o: B trāpp- rodo < ide. *. B -pp- atsirado dėl antrinio padvigubinimo. Atmestinas Krause, GGA 212 (1958) 54, pasiūlytas aiškinimas, kur jis toch. veiksmažodį sugretino su s. isl. drepa ‘mušti, belsti, žudyti’; pirminė ide. *dhreb- (greta *dhrebh-?) reikšmė buvo ‘mušti’ apskritai.
Šaltinis:
Windekens 1976, 511
Antraštė:
trepsė́ti
Straipsnelis:
Gr. τραπέω tiktai praes. kamienas ‘išspausti vynuoges’ […]. Graikų žodyne, galbūt dėl šeimos πρέπω ‘sukti’ homonimijos, šį žodžių grupė užima labai mažai vietos. Šaknis *trep- reiškia ‘trepsėti, trypti’. Morfologiškai šį iteratyvinį praes. atitinka alb. sh-tip, sh-typ (*trip- = gr. τραπ-) ‘mindžioti, trypti, sutrėkšti’. Balsis e yra lie. žodyje trepsė́ti; su balsiu o lie. trapinė́ti, slavų kalbose r. tropit̆ ‘mindžioti, spausti’, germ. kalbose, s. saksų þrabōn, vok. traben ‘bėgti risčia’, galbūt su balsiu e lo. trepidus. Žr. Pokorny 1094, Ernout-Meillet s. v. trepidus.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1129

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas