Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trum̃pas
Straipsnelis:
žr. įsas
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 234
Antraštė:
trum̃pas
Straipsnelis:
[Pateikiu *du-n-brā (: dùbti, dum̃ba) tipo vedinius. Pastarieji su intarpais, nes remiasi veiksmažodžiais, kurių praes. šaknys beturinčios infiksus:] Be jokios abejonės, lie. trum̃pas ‘kurz’ slypi ta pati šaknis kaip veiksmažodyje trùpti, trum̃pa ‘in Bruchstücke zerfallen, bröckeln, krümeln’. Lie. kalba pažįsta ir daugiau šaknies *trup- vedinių: trupė́ti, trùpa ‘bröckeln’, trùputis: adv. truputį ‘ein wenig, etwas’.
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 320
Antraštė:
trum̃pas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t.y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus bei slaviškus ir germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje]. Trumpas. Lie. trm. į́sas, la. îss, pr. insum acc. aiškių ide. atitikmenų neturi. Bendras lie. trum̃pas yra motyvuotas veiksmažodžiu trùpti, trum̃pa.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 234
Antraštė:
trum̃pas
Straipsnelis:
[Rec. Kn. V. Urbutis BEE 1981] Autorius įtikinamai pagrindė, kaip lie. trum̃pas, la. trumpjš ‘bukas’ ir pr. *trumpa- sietini su lie. trupė́ti, la. trupêt, pr. trupis, s. sl. trupъ ir kt., ir kaip jie visi išriedėjo iš bl.-sl. *tr(a)up- ‘trupėti, trupinti, trinti’ < ide. *tr(e)up- ← *tr(e)u- ← *t(e)r-. Tačiau lie. trum̃pas sieti ir su pr. trumpstis (p. 94) vargu ar derėtų, pirmiausia, dėl to, kad priesagos -stis substantyvai baltų kalbose paprastai yra deverbatyvai [ir kt. argumentai].
Šaltinis:
Mažiulis 1984a, 81
Antraštė:
trumpas
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘trumpas’, dažniausiai siejami su sąvoka ‘nupjautas’, ‘nulaužtas’. Lie. trumpas, giminiškas trupiti ‘trupinti’, trupus, pr. trupis ‘medžio nuolauža’, gr. τρυπάω ‘pradurti, pragręžti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 883–884
Antraštė:
trum̃pas
Straipsnelis:
V. Urbutis (BEE 85–95) parodė, kad būdvardis trum̃pas turi būti išsirutuliojęs iš tru-N-p-as iš kamieno trup-, randamo žodyje trupė́ti, trùpinti, trùpti […], la. trupêt […], pr. trupis, s.-kr. trûp, le. trupieć, gr. τρῡπάω [išnaša: šios formos buvo siejamos su pamatu treup- (IEW, 1074), su šaknimi. 3. ter(ə) ir kt. (IEW, 1071), bet tokia nuomonė negali būti tiksli. Šios šaknies *ter- pamatas yra komplikuotas ir, be abejo, užtemdytas tolesnių modifikacijų atskirose kalbose. Atrodo, esant liudijimų aniṭ pamatui: τείρω […], τετραίνω […], lo. terō […]; bet jis galėjo būti histerogenetiškai padarytas iš *terH- prevokalinėje pozicijoje. Iš tiesų, lie. tiriù, ti̇̀rti ir s. sl. tьrǫ, trěti gali būti patenkinamai paaiškinti kaip *tr̥H-(i̯)ō ir t. t.].
Šaltinis:
Hamp 1984b, 143

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas