Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tvarkà
Straipsnelis:
[Kad vakarų sl. kalbose kartais dar ir or, t. y. ъro > aro (taip ir tautosilabinis on > ъno), auškiai rodo le. kalbos pavyzdžiai:] Le. tvarog ‘Quark’ < *tvъrogъ (kartu su r. твороч ‘t. p.’?) remiasi bendra sl. forma *tvorgъ. Pastaroji, matyt, yra lie. formos tvarkà ‘Fassung, Ordnung; schickliche Haltung’ (anot Fr. Kuršaičio aiškinimo su tvèrti, tvẽria ‘fassen’) variantas. Sl. *tvorgъ skardusis g (palyginus su lie. tvarkà prieb k) yra gretintinas su d : t, kurių regime sl. *tvьrdъ : le. twardy ‘hart’ ir lie. tvirtas ‘fest’.
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 318
Antraštė:
tvarkà
Straipsnelis:
Lie. tvarkà ir tvìrkti kildintini iš šaknies ide. *twerḱ- / *tworḱ- / *turḱ- (*twr̥ḱ-) ‘erschaffen, bilden’, galbūt ‘formen’, paliudytos graikų ir indų-iranėnų (plg. gr. σάρκ-, Pokorny, 1102, av. θwarəs-, s. i. tváṣṭar- iš *tvárṣṭar-) [22 išn.: Risch 1961 norėjo iš ide. *twerḱ- kildinti ir het. tuekka-, ką labai aiškiai paneigė Mayrhofer 1991, 685.], galbūt ir germanų [23 išn.: germ. *þwerh-a > go. þwairhs, s. ang. þweorh, Bammesberger 1990, 254] bei keltų [24 išn.: s. air. torc McCone 1992 kildina iš ide. *tworkós] kalbose. Iš nykstamojo laipsnio kilusi forma tvìrkti su nelauktinu akūtu (DLKŽ nurodomas ir variantas tvir̃kti) perdirbta pagal -žìnti. Paliudytos ir tiesiogiai iš ide. *turḱ- lauktinos formos, plg. tur̃kti ‘quaken (von Fröschen), (Wasser mit dem Schnabel) aufwühlen’ (Senn-Salys 1963, 739) ir tur̃šti (DLKŽ ir variantas tur̃kšti) ‘(von Enten) im Wasser Nahrung suchen, (dialektal) aufwiegeln, sich im geheimen miteinander besprechen’ (Senn-Salys 1963, 740). [Dar žr. mirti]
Šaltinis:
Bammesberger 1994a

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas