Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
týmas
Straipsnelis:
žr. kimšti
Šaltinis:
Kołbuszewski 1987 (1989), 117
Antraštė:
týmas
Straipsnelis:
Pr. kymis 'oda, skirta kelnėms' dar Becenbergeris yra pasiūlęs konjunktūrą *tymis, kuria rėmėsi ir Trautmanas bei Endzelynas. Tokiu atveju pr. *tymis natūraliai siejasi su lie. týmas 'geros kokybės ožio oda', plg. tymìnis. Tiktai tikėtinai yra siūlomas kitas aiškinimas be konjunktūros. Čia turimas galvoje geriausių odos rūšių apdirbimas kimšimo būdu. Todėl siejama su lie. kim̃šti, kimšìmas, kimšinỹs, kimštìnis, kim̃šis ir pan., t. p. su žodžiais, turinčiais kitus šaknies balsius (kamš-, kemš-). Kadangi š žodžiuose su kimš- yra plėstukas ir patys šios grupės žodžiai etimologiškai yra susiję su kìmti (*kim-, žr. LEW 254; plg. la. cim̃sla, cimslis, čimslis. ME 1, 383) bei kitomis leksemomis, kyla noras ir pr. kymis bandyti aptikti tą pačią šaknį [368].
Šaltinis:
Топоров ПЯ III, 367–368
Antraštė:
tymas
Reikšmė:
tokia oda, safjanas
Straipsnelis:
[Kalbama, kad Elb. žodynėlyje etimologinis *ti išreikštas kaip ki kai kuriuose žodžiuose] pr. kymis 501 'kelnių diržas' (lie. tymas 'tymas, safjanas').
Šaltinis:
Smoczyński 1986a, 173
Antraštė:
tymas
Straipsnelis:
kymis E. 501 ''. Becenbergeris BB XXIII 313 laiko, kad originale, ko gero, buvo tymis (perrašinėjant t- palaikytas c-, o šio vietoje savo ruoštu atsirado k-): lie. tymas, kuriam Kuršaitis (ar teisingai?) priskiria reikšmę '(išdirbta) ruda oda'.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 238

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas