Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
týras
Straipsnelis:
Nors la. tĩrs ‘švarus, nesumišęs, nesumaišytas, nepadirbtas, nesuklastotas’, lie. týras ‘švarus, plikas, dykas, negyvenamas, tuščias, neužaugęs mišku’ bei vediniai lie. týras ‘dyka, negyvenama žemė, stepė, liūnas, plika vieta’, týruliai (pl.) ‘didžios ir gilios pelkės, Heide, stepė, tundra’, la. tĩrelis ‘liūnas, didelė ir gili pelkė, aukštapelkė, šienapjūtei parengta pelkė, neapsėtas laukas’, tīrulis ‘t. p.’ tīrums ‘laukas, arimas’ (čia dar skirti lie. týras, tỹrė ‘košė, Brei’) šiaip jau dažniausiai (plg. Pok. IEW 1053 t., ME IV 203, Fraenkel, LEW 21, 1100) gretinami su ide. šaknimi *tã(i)- ‘tirpti, lydytis’, plg. s. sl. tajetŭ ‘tirpsta’ [ir kt. pvz.], mums atrodo vertas dėmesio (Fraenkelis, LEW ją atmeta) Jegerso pasiūlymas (žr. Verk. Bedent. 56 t.) lie. týras, la. tĩrs sieti su ide. šaknimi *ter- (s. s. v. „rub“) ‘trinti, ištrinti, nutrinti’ (‘nutrintas’ → ‘plikas, dykas’ → ‘švarus’). Reikšmę ‘liūnas’ Jegerso veda iš ‘plikas, tuščias, lygus’, nes pelkių medžiai neauga (plg. la. plācis ‘liūnas’, plakans ‘flach’).
Šaltinis:
Lanszweert 1984, 30
Antraštė:
týras
Straipsnelis:
[Aptariami ide. dariniai su priesaga *-bʰo-. Daiktavardžiai, nesusiję su spalvas reiškiančiais būdvardžiais:] *tih₁-bʰo-: gr. τῖφος ‘standing water, marsh’, osetų cirwæ ‘yeast’ ~ s. isl. þíðr ‘melted’, lie. týras ‘porridge’, týrai ‘swamp, moor’.
Šaltinis:
Hyllested 2009, 204
Antraštė:
týras
Reikšmė:
Brei, clean
Straipsnelis:
[Aptariami laringalų metatezės -Hi/u- > -i/uH- atvejai baltų ir slavų kalbose. Pvz.:] *th₂i- (plg. *teh₂(i)- ‘to melt’): lie. týras ‘Brei’, týras, la. tĩrs ‘clean’.
Šaltinis:
Young 2006b, 232–233

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas