Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ùšės
Straipsnelis:
Autoriaus nuomone, gali būti skolinys iš pr. (plg. pr. asts, uschts). Pr. usts, uschts < *uk̑ < *su̯ek̑. Pradinio s vis dar problemiškas (idėja, kad išnyko dėl disimiliacijos iš *susts, neperspektyvi) Nors arm. v neatitinka ide. * (kuris duoda arm. g), norėtųsi įžvalgti arm. žodyje vec̣ ide. žodžio *u̯ȇ atspindį. Ide. *u̯ȇ, matyt, kilęs iš senesnio ide. *su̯ek̑ (dar žr. Meilet. Esquisse d’une grammaire comparée de l’arménien classique, 1936, 49–50).
Šaltinis:
Comrie 1992, 755
Antraštė:
ušės
Straipsnelis:
Pr. kelintinis skaitvardis (w)uschta- buvo diskutuota daugelyje darbų […] [61]. Ankščiau aš [Festschrift for A. A. Hill (1979)] buvau priėmęs manymą, siekiantį Būgą ir permintą Endzelyno, Stango, Schmalstiego, kad lie. ušės, ušios, uszininkė, Bretk. uszaunikes gali būti kilę per skolinimąsi iš pr. kalbos. Bet dabar aš jaučiu, kad šis argumentas turi būti atmestas […]. Mes turime priimti šį kamieną kaip seną ir liekaną (išlikusį) […] [dėl semantikos rytų baltams] galima atstatyti paprastą tematinį *uša-, ‘kuris sudaro šešis’ […] [62]. Per iš kilmės normalų abliautą, galėjo atsirasti anomališka balsių kaita *ṣeš : *ṣuš-a-. […] Dėl *s taisyklės galėjo atsirasti *ṣuṣ-; panašiai, tiek asimiliacija ir santykinis retumas pradinio galėjo duoti *šeš-. Netgi galėjo būti, kad ankstyvosios palatalizacijos koreliacija sukūrė š prieš e. Kaip ten bebūtų, atrodo, jog *šeš- išliko, o *ṣuš- ar *ṣuṣ- neteko pirmojo garso.
Šaltinis:
Hamp 1984d, 61–63
Antraštė:
ušės
Reikšmė:
šešios savaitės po gimdymo
Straipsnelis:
žr. ušios
Šaltinis:
Karaliūnas 2006, 109
Antraštė:
ū̃šės
Reikšmė:
šešios savaitės po gimdymo
Straipsnelis:
žr. ušios
Šaltinis:
Karaliūnas 2006, 109
Antraštė:
ušės
Reikšmė:
week, birth
Straipsnelis:
Pr. uschts, fem. uschtai (su -ai iš prieš tai einančio artikelio stai uschtai maddla, acc. uschtan reprezentuoja *swek’s nulinį laipsnį su nepaaiškintu pirmojo priebalsio išnykimu, t. p. I wuschts, II usts. Lie. ušės ‘week, birth’ yra skolinys iš prūsų kalbos (Sabaliauskas 1966, Lietuvių kalbos leksikos raida, LKK 8, 113).
Šaltinis:
Kortlandt 2002, 45
Antraštė:
ušės
Reikšmė:
Kindbett
Straipsnelis:
žr. šeši
Šaltinis:
Hamp 2007, 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas