Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ušios
Reikšmė:
Wochenbett
Straipsnelis:
Pr. usts 11,₁₂‘šeštas’ [ir kt.] : gr. trm. ϝέξ bei arm. vecʿ ‘šeši’, žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 252 t.; lie. trm. ušios bei ušininkė ‘Kindbetterin’ Būga KSn. 290 laiko skoliniu iš pr. kalbos.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 331
Antraštė:
ušios
Reikšmė:
šešios savaitės po gimdymo
Straipsnelis:
Lie. ušios, ušės fem. plur., ušai masc. plur. ‘šešios savaitės po gimdymo’ (LKŽ XVII 555, 556) ir jų vediniai – įdomus atvejis. F. Kuršaičio žodyne paliudyta ū̃šininkė ‘šešias savaites po gimdymo gulinėjanti, nagaluojanti moteris, šešauninkė’ rodo, kad būta ir formos su ilguoju šaknies balsiu *ū̃šios, *ū̃šės. Visi jie, matyt, yra skoliniai iš prūsų kalbos (Būga 1959, 316; Fraenkel 1965, 1172; Mažiulis 1997, 211): pr. *ušai ir pan. ‘šešì’ (su suminkštintu *-š- < *-sj-), plg. pr. uschts ‘šeštas’.
Šaltinis:
Karaliūnas 2006, 109
Antraštė:
ū̃šios
Reikšmė:
šešios savaitės po gimdymo
Straipsnelis:
žr. ušios
Šaltinis:
Karaliūnas 2006, 109
Antraštė:
ušios
Reikšmė:
Kindbett
Straipsnelis:
žr. šeši
Šaltinis:
Hamp 2007, 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas