Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
uñdrokas
Straipsnelis:
uñdrokas ‘apatinis’, plg. vok. Unterrock ‘apatinis sijonas’ < unter ‘po’ + Rock ‘sijonas’. Pasitaiko vakarų žemaičių šnektoje (Vaičiulytė 123). Žymiai dažnesnės lietuvių tarmėse yra formos, atėjusios per slavus, plg. andarõkas, anderė̃kas, indarõkas ir kt. (LKA I 193). [Vaičiulytė, Klaipėdos šnektos žodynas, VU diplominis darbas, vadovas dr. V. Vitkauskas, Vilnius, 1977].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas