Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vadi̇̀nti
Straipsnelis:
Prieš nustatant lie. žodžio vadi̇̀nti ‘šaukti, kviesti, duoti vardą’ ryšius su kitų ide. kalbų pavyzdžiais (siejamas su s. i. vádati ‘šnẽka, praneša’ [Vasmer I 163–164; Walde-Pokorny I 252]) anksčiau reiktų atskleisti jo ryšius su bl. kalbų žodžiais: lie. vadi̇̀nti ir la. vedināt ‘kviesti, prikalbinėti, kurstyti’ santykį (taip pat la. vedināt ir la. vest ‘vesti’, vedējs ‘vežėjas, vedlys’ tarpusavio priklausomybę, plg. lo. inductus ‘paskata, apgaulė’).
Šaltinis:
Варбот 1963 (1963), 199
Antraštė:
vadi̇̀nti
Straipsnelis:
Manydami, jog. toch. formantas -t-sk- > -tk-, [110]…[111] toch. AB veiksmažodis wätk- ‘dalinti’ (intr.); ‘nuspręsti’, kauzatyvas ‘atskirti’ (tr.) bei ‘liepti, įsakyti’ laikykime -tk- vediniu, pamatuotu priebalsine (gale dantinis priebalsis) ide. šaknimi. Anot V. Windekenso (Lex. 155; 159) bei Šneiderio [IF 58 (1941) 45 t.] toch. wätk- ‘command’ < ide. *(h₂)u̯ed- ‘kalbėti’ (s. i. vádati ‘t. p.’, lie. vadi̇̀nti ‘call’), o kitas toch. lytys remiasi ide. *̯edh- ‘smogti, kirsti’ (s. i. vadhati ‘smogti, (su)griauti, (su)naikinti’, av. vada- ‘pleištas malkoms skaldyti’, lie. vedegà ‘toks kirvis lenktais ašmenimis’). Pasiūlymas toch. wätk- reikšmes (išskyrus ‘command) kildinti iš ide. *̯edh- ‘kirsti, smogti’ kelia ir fonetinių, ir semantinių sunkumų (ide. *̯edh- besiremiantys veiksmažodžiai reiškia ‘smogti’ ar ‘griauti’, bet ne ‘skaldyti’) [122]. J. Jasanoff pasiūlė toch. veiksmažodį laikyti esant pamatuotą ide. *u̯idh- ‘dalinti’; pastaroji ide. šaknis dažniausiai skaidoma, o tai atrodo teisinga, į *u̯i + dhē-. Taigi toch. AB wätk- < *u̯i-dh-sk(o)- [dāi ‘place, put’ iteratyvas], netenkant šaknies pabaigos laringalo. Dėl *witk- virtimo wätk-, plg. A lätkoräs < litk- [ir kt. pvz.].
Šaltinis:
Craig Melchert 1977, 110–113
Antraštė:
vadi̇̀nti
Straipsnelis:
[Pateikiu pavyzdžius, rodančius vykus metatezę u̯a > au, į kurią lingvistai arba visai neatsižvelgia, arba labai mažai kreipia dėmesio. Minėtoji metatezė, pasitaikanti ir žodžio pradžioje, ne kažin kiek skiriasi nuo dažnesnės žodžio šaknies metatezės:] S. i. vádati ‘läßt die Stimme ertönen, spricht, redet, sagt’ (partic. uditá-); lie. vadi̇̀nti ‘rufen, nennen’ : gr. αὐδή f. ‘Laut, Stimme, Sprache’.
Šaltinis:
Otrębski 1971b, 189
Antraštė:
vadìnti
Straipsnelis:
[Aptariama Winterio dėsnio svarba baltų ir slavų etimologijos studijoms]. Lie. vadìnti ‘call, name; invite’ veikiausiai reikėtų nesieti su sl. va̋diti ‘apkaltinti, šmeižti’ (taip pat ‘ginti, varyti, vilioti’), o kildinti iš šaknies *u̯edh- ‘lead’ (lie. vèsti), plg. la. vadinât ‘hin und her führen’ ir (trm.) ‘anspornen, überreden; mitzukommen auffordern; auffordern’ (taip pat plg. la. vedinât ‘freqn. zu vest, führen’ ir ‘einander führen, locken; inkite, allure’).
Šaltinis:
Young 2008a, 206
Antraštė:
vadìnti
Straipsnelis:
[Aptariama Winterio dėsnio svarba baltų ir slavų etimologijos studijoms. Dar neaišku, ar Winterio dėsnis veikė prieš ide. *‑dH‑ grupę. Pvz.:] lie. vadìnti ‘call, name; invite’ galėtų būti iš *h₂u̯edH- ‘tönen, sprechen’ (plg. sl. va̋diti ‘apkaltinti, šmeižti; ginti, varyti, vilioti’), tačiau gal geriau kildinti iš šaknies *u̯edh- ‘lead’ (plg. lie. vèsti).
Šaltinis:
Young 2008a, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas