Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vainymas
Reikšmė:
pakvietimas, pašaukimas
Straipsnelis:
Pirmajame Konstantino Sirvydo žodyne minimas retas žodis pawainimas (191b–192a), transkribuotas kaip pavainymas (be priešdėlio – vainymas), kurio reikšmė LKŽ – ‘pakvietimas, pašaukimas’, o Sirvydo žodyno fotografuotinio leidimo rengėjo K. Pakalkos – kaip ‘apkalbėjimas’ (Pakalka 1997, 532). Matyt, pastaroji atsirado neapdariai ją derinant su E. Frenkelio žodyne (1962–1965) pateikto formaliai panašios šaknies žodžio vain- reikšme. K. Pakalka pavainymas siejo su lie. trm. vainà ‘yda, kaltė, priežastis’, jo vediniais, taip pat kitų baltų kalbų atitikmenimis – la. vaĩna ‘t. p.’, pr. etwinūt ‘atleisti’, kurie laikomi giminiškais su sl. vina ‘kaltė’. Vadinasi, Sirvydo pawainimas reiškė ‘pakvietimas, pašaukimas; pavadinimas’ ir vargu ar besietinas su minėtos vain- šaknies žodžiais. Sąsajų trūkumas skatina abejoti šio žodžio realumu, tuo labiau, kad Sirvydas jo daugiau niekur nevartoja, o lotynų žodžius verčia reikšme ‘pawadinimas’. Duomenų teikia šio žodžio rašyba – dvibalsis [ai] žodžio viduryje Sirvydo žodyne rašomas su <y>, o pawainimas turi <ai>. Tad ar tai negalėtų būti korektūros klaida – praleidus <d> raidę, vietoj pawadinimas parašyta pawainimas.
Šaltinis:
Kabašinskaitė 2011, 139

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas