Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
valdýti
Straipsnelis:
„Jotvingių“ vałtida ‘sveikata’. Galbūt reikia skaityti *waltiba, vedinys iš adj. *walts ‘sveikas’ (‘stiprus’, plg. lo. validus ‘stiprus, sveikas’), kurio pagrindas yra v. *walt ‘būti stipriam, sveikam’ (lo. valēre); tos pačios kilmės lie. valdýti, la. valdīt ‘viešpatauti, valdyti’
Šaltinis:
Карулис 1985 (1987), 138
Antraštė:
valdýti
Straipsnelis:
Toch. kalba atsiskyrusi nuo anatol. bei i.-ir.-gr. geroką laiko tarpą buvo prisišliejusi prie tarmių sambūrio. Šiomis kalbomis kalbėjusieji ir buvę gausiausia Rytų, Centrinės ir Vakarų Europos gyventojų grupė (visus juos – keltus, italus, ilyrus, germanus, baltus ir slavus – vadiname „senieji indoeuropiečiai“). Galime spėti toch.-s. europ. tarmėmis šnekėjusias gentis sukūrus savitą socialinę tvarką, nes atsiranda nauja sąvoka „karaliui – valdovui“ įvardinti, plg. bendraide. het. ḫaššu- ‘karalius’ : s. i. asura- ‘valdovas’, av. ahura-; lo. rex, gal. rī- ‘karalius’ : s. i. rājā ‘t. p.’. Ankščiau minėtų tarmių sambūris ima nusakyti sąvoką ‘valdovas’ nauju žodžiu: toch. B walo, A wäl ‘karalius’, s. air. flaith ‘karalystė’, bret. gwald ‘šalis, kraštas’, lo. valeo ‘aš stiprus’, osk. valgemom ‘geriausiasis’, go. waldan, vok. walten, lie. valdyti ‘tvarkyti; turėti savo nuosavybėje’ (su mediopasyviniu pries. *-dh-).
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 54
Antraštė:
valdyti
Straipsnelis:
Fraenkelio P. 1189, sk. 1 vietoje toch. wäl ‘karalius’ tiksliau turėtų būti toch. A wäl, B walo (tik nom. ir vok. sg.)
Šaltinis:
Schwentner 1965, 114
Antraštė:
valdýti
Straipsnelis:
Etinės grupės, kalbėjusios tocharų – senovės europiečių dialektais, matyt, pasižymėjo specifine socialine organizacija: „karaliaus-valdovo“ pavadinimas tuose dialektuose skiriasi nuo bendraindoeuropietiškojo šventojo karaliaus pavadinimo, žymėjo tokiomis lytimis, kaip het. ḫaššu- ‘karalius’ : s. i. asura- ‘valdovas’, av. ahura-; lo. rēx, galų rīg- ‘karalius’ : s. i. rājā ‘karalius’. Minėtoje dialektų grupėje valdovo pavadinimas naujas : toch. B walo A wäl ‘karalius’, s. air. flaith ‘karalystė’, bret. gwlad ‘šalis’, lo. valeo ‘aš stiprus’, osk. valgemom ‘geriausias’, go. waldan, vok. walten, lie. valdýti ‘владеть’ (su mediopasyviniu sufiksu *-dh-).
Šaltinis:
Карулис 1986 (1988), 54
Antraštė:
valdýti
Straipsnelis:
žr. veldėti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 333
Antraštė:
valdýti
Straipsnelis:
Pr. *valdnīk(a)s ‘king’, rekonstruotino iš dat. sg. waldniku ir acc. pl. wāldnikans (Ench III 91.15, 91.25), formalus atitikmuo – la. valdnieks ‘ruler’. Abu – priesagos nomina agentis & progessionis vediniai, padaryti iš veiksmažodžio, paliudyto lie. valdýti, la. valdīt ‘to rule’.
Šaltinis:
Blažek 2006, 515

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas