Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
valtis
Straipsnelis:
Ide. kalbose kartais nėra griežtos ribos tarp sąvokų „laivas“ ir „valtis“, ir jos žymimos vienu žodžiu arba „valtis“ žymima žodžio reikšmė ‘laivas’ deminutyvu. Lie. valtis, gal būt tas pats žodis kaip ir pasen. valtis ‘žvejų tinklas’ (gimin. r. volot ‘fiber’). Semantinis plg. gr. γρῑπος ‘tinklas’ ir ‘valtis’. Galima ir tokia versija: lie. valtis gimin. s. v. a. wald ‘mediena, medis’.
Šaltinis:
Buck 1949, 731
Antraštė:
váltis
Reikšmė:
(kviečio) varpa
Straipsnelis:
V. N. Toporovas, kurį cituoja Z. Zinkevičius, komentuodamas Lenkų-„Jotvingių“ žodynėlio zdrowieval̃tida sieja val̃tida ‘sveikata’ su lie. váltis ‘(kviečio) varpa’. Įtikinamesnis jotvingių žodžio šaltinis būtų s. v. a. *waltîda, reguliarus deverbatyvas iš waltan ‘valdyti’.
Šaltinis:
Orel 1986, 271
Antraštė:
váltis
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliaustuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. váltis = ukr. воло́ть.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
váltis
Reikšmė:
haferrispe
Straipsnelis:
wolti E. 276 ‘varpa’ : lie. váltis, ukr. воло́ть ‘Rispe’, slov. vlât ‘varpa’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 297.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 341
Antraštė:
váltis
Straipsnelis:
Jotvingių wałtida ‘sveikata’ V. Toporovas (laiške Z. Zinkevičiui, 1984. I. 15) siūlo sieti su lie. váltis ‘ratas’, váltėti ‘suktis’, sl. *voltь: ru. во́лоть ‘стебель вместе с плодом’, ‘пучок’ ir kt.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 80–81
Antraštė:
váltis
Reikšmė:
Haferrispe
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadaras padaromas iš šaknies varianto arba paralelinės šaknies. *wolh₂-tu- (germ.), *wolh₂-ti- (bl. ir sl.), *wolh₂-to- (keltų), ‘(ausgerupftes) Haarbüschel, Laubbüschel’: s. ang. weald ‘Wald’, air. folt, falt ‘Laubwerk, Haarschopf’ ir t. t., pr. wolti ‘Ähre’, lie. váltis ‘Haferrispe’, ukr. vólotь ‘Faser, Ähre, Rispe’.
Šaltinis:
Oettinger 2004, 188
Antraštė:
váltis
Straipsnelis:
[Slavų i-kamieno daiktavardžiai, priklausantys akcentinei paradigmai a, yra linkę pereiti į akcentinę paradigmą c.] Sl. *vȏltь, *vȏlti AP c ‘blade of grass’ (plg. kr. vlȃt, vns. kilm. vlȃti, slvn. (v)lȃt, vns. kilm. vlatî, ru. во́лоть, s. č. vlat’; taip pat plg. o-kam. *vȏltъ AP c > kr. vlȃt, vns. kilm. vlȃta, slvn. (v)lȃt, vns. kilm. vlȃta, ukr. во́лот), plg. lie. váltis AP1 (taigi reikėtų laukti sl. **vőltь AP a). [6 išn.: nepaisant Stango 1957, 9 ir Kortlandto 1975, 55, sl. *vȏltь negali atspindėti Meilleto dėsnio]. Bl.-sl. rodo ide. *wolHtis, tačiau tokie atitikmenys kaip gr. λάσιος ‘hairy; overgrown’ (*wl̥tyos) ar s. air. folt ‘hair; leaves’ (*woltos) nerodo jokio laringalo. Laringalas irgi matomas ide. *wl̥h₂neh₂ ‘wool’, jei šie žodžiai priklauso tai pačiai šakniai.
Šaltinis:
Kapović 2009, 237

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas