Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
valýti
Straipsnelis:
Alb. vjel ‘surinkti vynuogių derlių’, të vjelat f. pl. ‘vynuogių derliaus nuėmimas’, vile f. ‘vynuogių kekė’, vjeshtë f. ‘ruduo’. Greičiausia, kad artimas giminaitis lie. valýti ‘nuimti javus’; pagal pamatinę formą *u̯el- ‘susukti, riedėti’ šis žodis yra lo. vello, vellere ‘atplėšti, išrauti’, gr. γέλλαι (= ϝέλλαι)· τῖλαι (Hes.), go. wilwan ‘pagrobti, atimti’, wulwa ‘laimikis’; tiesiogine reikšme ‘atplėšti šaką; skinti’. Reikšmė yra išlaikyta dūrinyje përvjél ‘pakirpti avies vilnas nuo pilvo, nuo kaklo ir nuo uodegos’. Plg. lo. carpo ‘skinti, rauti (žolę)’: gr. καρπός ‘vaisius’, vok. Herbst ‘ruduo’; alb. këpujë ‘vaisius’: këpús ‘atplėšti, laužyti’ ir t. t.
Šaltinis:
Çabej 1968a, 126–127
Antraštė:
valýti
Straipsnelis:
Toch. B olaṅk (wlaṅk) ‘gana, pakankamai, labai’, B ololyesa, oly(a)po (olpo) ‘labai, nepaprastai’. Šių prieveiksmių šaknies elementas kilo iš ide. *ul < *u̯el- ‘spausti’: gr. εἰλέω < *ϝελ-νεω ir εἴλω < *ϝελ-νω ‘spausti, slėgti’, lie. su-valýti ‘surinkti (javus)’, toch. A *walts-, B wālts- ‘smulkinti, sutraiškyti’ ir taip pat (šie žodžiai perteikia toch. B ol- semantinę raidą) gr. ἅλις < *ϝαλις ‘masiškai, pakankamai’, r. válom ‘masiškai’, s. sl. ir r. velьmi ‘daug, labai’ etc. bei taip pat toch. A wälts, B yaltse ‘tūkstantis’ < ‘didelis skaičius’. Dėl šio prieveiksmio struktūros. B olaṅk, turintis pastiprinamąją dalelytę -k, rodo ir pailginimą -n- (ide. * : B an < *ä́n), kurį čia knieti gretinti su gr. kalboje buvusiu pailginimu, kurį randame žodyje εἴλω < *ϝελ-νω, etc. B forma ololyesa (senasis perlatyvas su -sa) sudaryta iš ol- reduplikacijos, išplėstos *-i̯o-. B oly(a)po, olpo aiškiai yra dūrinys su po ‘visas, kiekvienas’. Reikia atmesti toch. B ol- lyginimus su go. alls ‘visas’, s. air. oll ‘amplus’ (plg. Meillet apud Lévi leidinyje Hoernle, Manuscript Remains (1916) 381; lyginimą su lo. ultra, bet dar žr. Krause GGA 212 (1958) 53 = s. isl. allr), su toch. A lyutār ‘daugiau’ (Meillet apud Lévi, Fragm. (1933) 38 ir mano tezę apie neide. kilmę (Orbis 12 (1963) 487).
Šaltinis:
Windekens 1976, 333
Antraštė:
valýti
Straipsnelis:
[Reikia priskirti tris šaknis tai medžiagai, kurią Walde-Pokorny I 304t. priskiria šakniai *u̯el- ‘reißen’ arba LIV priskiria šaknims 1*su̯el- ir *u̯elh₃-:] 2) *u̯elh₂- ‘rupfen, einen Schmiß bringen’: lo. uello, av. pairi... varənūiδi Y. 9,28 ‘reiß die Ohren ab!’, kotanų konj. vns. 2 as. akt. varā ‘reißest’, het. u̯alh- ‘schlagen, niederschlagen’, lie. valýti ‘ernten; Vließ’, uolnus (ir kt. pvz.); galbūt ir pr. ūlint ‘kempffen’, č. váleti ‘bekriegen’, s. v. a. wal ‘Walstatt’, s. isl. valr, s. ang. wæl ‘die Toten auf dem Schlachfeld’ lizdas.
Šaltinis:
Tremblay 2009, 498

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas