Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
var̃mas
Straipsnelis:
Toch. B warme ‘skruzdėlė’ su būdvardžio vediniu wärmiye ‘skruzdėlinis, skruzdėlėtas’. Šis žodis atitinka gr. βóρμαξ, βύρμαξ (Hes.: β- < ϝ-), ὅρμικας (Hes.: *u̯- > h-) ‘t. p.’, s. i. valmīka- ‘skruzdėlynas’ ir t. t. < ide. *u̯orm-: toch. B warme < ide. *u̯r̥mo-. Dėl šio gretinimo su žodžiu, kuris daugelyje ide. kalbų turi ‘tabu’ fonetines struktūras (plg. s. i. vamrá-, gr. μύρμηξ, lo. formica ir t .t.) žr. Frisk, GEW III (1972) 176, kuris pagrįstai atiduoda pirmenybę mano žurnale Orbis 10 (1961) 378 ir 15 (1966) 253 (= s. saksų wurm ‘kirminas’ taip pat ir ‘vabzdys’, ‘gyvatė’, lie. war̃mas ir t .t.) išdėstytam aiškinimui.
Šaltinis:
Windekens 1976, 546
Antraštė:
var̃mas
Reikšmė:
Insekt
Straipsnelis:
wormyan E. 463, warmun Gr. 100 ‘rot’ : urminan, lie. var̃mas, s. r. вермие ‘Insekten’, ukr. вермяный ‘raudonas’, lo. vermis, s. v. a. wurm ‘kirmėlė, kirminas’, s. fryzų worma ‘Purpur’ ir kt. žr. Valde Vrgl. Wrtb. I 271.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 341
Antraštė:
var̃mas
Straipsnelis:
Kitas indoeuropietiškas kirmino pavadinimas, ide. *u̯r̥mi-, *u̯r̥mo (lo. vermis, go waúrms ‘gyvatė’, s. norv. ormr, lie. var̃mas ‘insekt’, alb. rrime ‘lietaus kirminas’). Ilga diskusija dėl sl. *vьrm- rodo, kad ši šaknis nėra fantazmas slavų kalbose [žr. Непокупный А. П., Балто-севернославянские языковые связи, Kiev, 1976, p. 21 t.].
Šaltinis:
Orel 1988, 116
Antraštė:
var̃mas
Straipsnelis:
[Štai gana ilgas toch. B žodžių, turinčių gale -e, kuriems kitose ide. kalbose nesunkiai randame etimologinius ekvivalentus, įrodančius, kad toch. B nominatyvo -e kilo iš ide. *-o-s, sąrašas]. Toch. B warme ‘Ameise’, forma atitinkantis gr. ῥόμος = σκώληξ ἐν ξύλοις (Hesych.) bei lie. var̃mas ‘Insekt, Müche’, kilo iš ide. u̯r̥mo-s kaip ir gr. ῥόμος = eol. *ϝρόμος (* taip pat turi s. v. a., s. saksų wurm ‘kirminas, vãbzdys, gyvatė’). Tocharų kalboje reikia remtis reikšmės ‘vabzdys’ specializacija. Apskritai, dėl šios etimologijos plg. Van Windekens,Orbis 10, 377 ir toliau. Nom. pl. warmi reprezentuoja ide. *u̯r̥moi (gr. eol. ῥόμοι).
Šaltinis:
Windekens 1966, 254
Antraštė:
var̃mas
Straipsnelis:
[Kai kurie vabzdžių pavadinimai kilo iš spalvų pavadinimų. Pvz.:] pr. wormyan, warmun, ukr. vermjannyj ‘raudonas’ : lie. var̃mas ‘mosquito’, s. r. vermije ‘insect’, lo. vermis ‘worm’ ir t. t.
Šaltinis:
Blažek 2000b, 362

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas