Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
varpýti
Straipsnelis:
Jau žinomų bl.-sl. leksikos atitikmenų skaičių Toporovas papildo nauja pora. Turiu galvoje toch. veiksmažodis wārp- ‘apsupti’ ir juo pamatuoti vediniai: A warp ‘aptverta vieta’, warpi ‘sodas’, B werpī̆śke (warpi deminutyvas). Deja, iki šiol gyvuoja perdėm abejotina ir apytikrė šios toch. šaknies etimologija: toch. warp- < ide. *u̯er- ‘uždengti, apgaubti’, plg. s. i. apivr̥noti, av. varəna, č. zavírati. Jau Benvenistas (su juo visiškai sutinku) [žr.: E. Benveniste, Tokharien et indo-européen, Festschrift fur H. Hirt, II, Heidelberg, 1936, 227–240] toch. žodį teisingai gretino su het. u̯arpa tii̯a (reikšmė analogiška toch.) ir av. varəp. Reikia atkreipti dėmesį, kad lie. varpýti turi retai vartojamą reikšmę – ‘atitverti, apdėti, apstatyti šakomis’. Tą patį reiškia lie. apvarpýti, nuvarpýti, užvarpýti (iš dalies plg. varpýti ‘pritvirtinti prie šakos (apynį)’; apývarpstė ‘kartis, kuria vyniojasi apynys’ LKŽ I 196. V. 1941). Remdamasis lie. varpýti vartojimo siaurumu ir izoliuotumu (tai kalba apie archaiškumą), manau, kad bl. ir toch. šaknies *varp- žodžiai išlaikė senąjį ide. (plg. het. ir av. pavyzdžius) techninį terminą.
Šaltinis:
Топоров 1963b, 187–188
Antraštė:
varpýti
Straipsnelis:
žr. verpti
Šaltinis:
Трубачев 1966, 91
Antraštė:
varpýti
Straipsnelis:
Toch. A *wärp-, B wārp- ‘aptverti, apsupti’ formose: part. praet. A worpu, B wawārpau, subst. der. A warp, B. werpe ‘aptvaras’, A warpi, B werwiye ‘sodas’. Patikimą šio žodžio aiškinimą pateikia Lane, Lang. 14 (1938) 29. Jį reikia kildinti iš ide. u̯erb- ir t. t. ‘lenkti, sukti’ (*u̯er- ‘t. p.’): gr. ῥάβδος ‘virbas, lazdelė’, lo. verbera (pl.), lie. vir̃bas, r. vérba ‘gluosnio šaka’ ir taip pat toch. A wārp-, B wārw- ‘stimuliuoti, skatinti’, kuris remiasi daiktavardžiu, reiškiančiu ‘geluonis, dyglys’. Vadinasi, čia reikia iškelti sąvoką ‘lankstus, supintas’, be to, žr. taip pat s. saksų warp, s. v. a. warf, s. ang. wearp ‘audinio eilutė’. Toch. veiksmažodis A *wärp-, B wārp- padarytas iš daiktavardžio, reiškiančio ‘aptverta vieta’ (plg. A warp, B. werpe), kurio reikšmė remiasi ‘supintas (aptvertas) iš šakų ir stiebų’. […]. Toch. A *wärp-, B wārp- ir t. t. ide. *u̯ergʷ- (Reuteur, Tocharisch… (1934) 13) kilme negalima fonetiškai. Gretinimas su het. u̯arpa dāi- ‘aptverti (?)’, av. varəp- ‘aptvaras (?)’ (Benveniste, Festschrift Hirt (1936) II 235 bei Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books (1943) 223) ir su s. i. várpas- ‘forma’ (Bailey šiuos žodžius susieja su ide. *u̯er-p-, t .y. išplėstu *u̯er-: s. i. vr̥ṇóti ‘uždengti’) nerekomenduotina, nes av. varəp-, kaip ir het. u̯arpa dāi- nepakankamai išaiškinti (plg. Mayrhofer, III 159 ir Friedrich, Hethitisches Wörterbuch 246); s. i. várpas- reikšmė yra labai nutolusi. Pabrėšiu, kad jį geriau palikti greta lie. varpýti ‘durchlöchern, stochern’ ir t. t., kaip jo dosjė papildė Toporov, Etimologija 1963, 187 ir toliau.
Šaltinis:
Windekens 1976, 561–562
Antraštė:
varpýti
Reikšmė:
durchlöchern, stochern, klauben, aushölen
Straipsnelis:
Lie. varpýti ‘durchlöchern, stochern, klauben, aushölen’ – greičiausiai dažninė lie. ver̃pti ‘spinnen; stochern, klauben’ forma. Plg. la. vḕrpt ‘spinnen, hin und her drehen’; pr. etwiērpt ‘vergeben’, pawiērpt ‘verlassen’ (Fraenkel 1962–65, 1227). Dar. žr. várpa. Jei reikšmė ‘to pierce’ buvo pirminė, tuomet giminiškais laikytini ir bžn. sl. navrapъ ‘robbery’, s. r. navoropъ & voropъ ‘robbery, attack’, r. vórop ‘t. p.’, greta le. nawropić ‘to be angry’, č. vrápati ‘to rail at’, kilę iš *vorp˚, dar žr. Vasmer 1, 354; Machek 1968, 698; LIV, 690.
Šaltinis:
Blažek 2010c, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas