Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
varýti
Straipsnelis:
žr. genys
Šaltinis:
Mažiulis 1974, 215–218
Antraštė:
varýti
Straipsnelis:
[Apie A. Meillet armėnų-baltų kalbų tyrimus…] arm. varem lyginamas su lie. varaũ, varýti, turinčiais beveik tą pačią reikšmę. Nors šie žodžiai semantiškai beveik sutampa, jų signifikantų panašumas yra klaidinantis. Priimant tokią etimologiją, kyla abejonė dėl ide. priešbalsinio *u̯- išsirutuliojimo armėnų kalboje: galima sutikti, kad armėnų v- galėjo kilti ir iš ide. *u̯-. […] vėlesni tyrinėjimai vis labiau griovė tą tikimybę, kad ir armėnų v- galėjo kilti iš ide. * […] Kaip ir dauguma armėnų kalbos žodžių, prasidedančių priebalsiu v-, taip ir žodis varem, be abejonės, yra skolinys iš iranėnų kalbos, kilęs iš partų tarmės šaknies vād̑ ‘verti’ […] [7]. Partų tarmės vād̑ (avestų vad) kilęs iš ide. šaknies *u̯edh-, iš kurios atsiradęs ir lie. vedù. Taigi negalima tiesiai lyginti armėnų varem su lie. varaũ, varýti, kaip buvo manęs Meillet.
Šaltinis:
Bolognesi 1988, 7–8
Antraštė:
varyti
Straipsnelis:
Išskyrus veldinių grupę, ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką ‘varyti, ginti’, paprastai giminiški žodžiams, reškiantiems ‘mušti’, ‘suduoti’, ‘stumti’, - tačiau daugelis neaiškios prigimties. Keletas jų aiškiai pradžioje buvo vartoti reikšme ‘varyti, ginti gyvulius’. Lie. varyti galbūt giminiškas la. dial. vert ‘bėgti’ ir = s. sl. variti ‘eiti priešakyje’.
Šaltinis:
Buck 1949, 713
Antraštė:
varyti
Straipsnelis:
žr. varža
Šaltinis:
Куркина 1965 (1967), 188
Antraštė:
varýti
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoms nustatyti vertingiausi yra tie žodžiai, kurių, išskyrus baltų-slavų kalbas, niekur kitur nerandame. Veiksmažodžio sistemoje Trautmanas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] u̯eri̯ō ‘bėgu’: skirtingomis reikšmėmis šaknis *u̯er- yra žinoma ide. kalbose, tačiau reikšme ‘bėgti’ kaip la. veru, vēru, vert ar s. sl. varjǫ, variti ‘προάγειν’, lie. varaũ, varýti ‘lėkti, skubėti’ (kauz.) už baltų-slavų grupės išnyksta. Būgos (RR 2, 323 = KS 1, 298) pasiūlytas ryšys su lo. vereor yra nepatikimas: lo. veiksmažodis genetiškia siejasi su s. v. a. bewarōn ‘saugoti’ ir su giminiškais graikų bei keltų atitikmenimis (plg. ME). Todėl panašu į tai, kad čia aptartų veiksmažodžių esamasis laikas *u̯eriō ir reikšme ‘bėgu’ iš tikrųjų susidarė baltų-slavų epochoje tik sunku pasakyti kokiu pagrindu.
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 255
Antraštė:
varýti
Straipsnelis:
[Kai kurių etimologijų, kurių daugiausia yra siūlęs E. H. Sturtevantas, pats jų kūrėjas bei kiti tyrinėjantys laringalus yra linkę atsisakyti. Aš turiu omenyje: (čia vartojami tokie patys sutrumpinimai kaip ir mano Etymologie d. heth. Sprache I, Heidelberg 1962–66)] B. Čopas (Slavistična Revija V–VIII, § 954, 320 t. [ypač 232], 237) het. *̮urna- ‘medžioti; varyti, gainioti; lėkti, dumti, jagen’, kurią regime inf. I ̮urnuwanzi su ̮uwarnišk- (čia turime ne nu-, o na- kauzatyvą, Et. § 216e) su la. vert ‘bėgti, laufen’, lie. kauz. varýti ‘šalinti; vyti; versti judėti kuria linkme, ginti, treiben, jagen’. Tiesa, mano galva, B. Čopas šį giminišką žodžių būrį pernelyg išplečia.
Šaltinis:
Kronasser 1967, 46
Antraštė:
varýti
Straipsnelis:
Pirmasis het. leksemai hu(wa)rna- ‘medžioti, gaudyti, medžioklė’ etimologiją pasiūlė Čopas (žr.: Slav. Revija 5–7, 230–3, 237 [1954], Die Sprache 6,2 [1960]), kuris pasigauna ide. *A1ew-r- (gr. αὐρι-βάτης) ‘smarkiai, sparčiai einąs, žengiąs’, s.-kr. júriti ‘vytis (ką nors persekioti)’, *A1w-er- (la. vert ‘bėgti’), *A1wor- (lie. varýti ‘šalinti, vyti; versti judėti kuria nors linkme, ginti’), o het. hu(wa)rna- atspindi *A1wr-n-.
Šaltinis:
Puhvel HED III, 433
Antraštė:
varýti
Reikšmė:
chase
Straipsnelis:
Straipsnyje pateikiamas miliečių (lykų B) žodžių, kuriuose esama anatolų laringalų atspindžių, sąrašas: abl.-instr. qereime-di ‘with damage (s)’, lyginama su het. huwar-na ‘chase’, lie. varýti ‘id.’, dar žr. lykų kamieną gar-ñna- < *huwar-na- (?).
Šaltinis:
Shevoroshkin 2012, 468
Antraštė:
varýti
Reikšmė:
drive, chase
Straipsnelis:
Straipsnyje pateikiamas miliečių (lykų B) žodžių, glaudžiai susijusių su hetitų kalba, sąrašas: daikt. qereime/i- ‘chasing, hunting (?): het. veiksm. huwan-/hurn ‘hunt’ < ide. *Hʷe/or-, kaip lie. varýti ‘drive, chase’, la. vert ‘run’, lykų hri-geri- ‘Top Hunter (?)’, protonostratų qarñna-xa < *huwarn-ahh-; plg. luv. huwari- ‘?’ (: lykų. kamienas qeri-) / *huwarai- (: miliečių kamienas qereu-)?
Šaltinis:
Shevoroshkin 2012, 474

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas