Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vẽlyti
Straipsnelis:
Oset. bællyn : bællyd/bællun : bæld ‘siekti, norėti’. Kilęs iš ir. *var- ‘norėti, išsirinkti’ su neįprasta pradinio vb raida (plg. vis dėlto bar ‘teisė, valia’, byjyn ‘vyti’). Plg. av. var- ‘išsirinkti; teikti pirmenybę’, s. i. var- ‘id.’, vr̥noti ‘teikia pirmenybę; trokšta, myli’, s. sl. ВЕЛѢТИ ‘воля’, r. велеть, воля, lie. vẽlyti, s. v. a. wellan, vok. wollen ‘norėti, trokšti’, lo. volo ‘noriu’. Osetinų formai paaiškinti reikia remtis sustiprintu kamienu varya-. Šiuo atveju r prieš y dėsningai davė l, o geminacija lyll (kaip allonāryana ir kt.); plg. kamieną varya- tokiuose dariniuose kaip s. i. varya-, av. vairya- ‘trokštamas, norimas’. Artimiausioje giminystėje su bællyn yra bar ‘valia’ ir bærgæ ‘nors’; tolimesnėje – wyrnyn ‘tikėti’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 248–249

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas