Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
venètai
Straipsnelis:
H. Krahe [IF 58, 1941, 137–141]: vystydamas R. Mucho mintį, šį etnonimą susiejo su ide. *wen- ‘mylėti, draugauti, būti giminiškam’, plg. s. i. vánati ‘mylėti’, vanas- ‘malonumas’ = lo. venus ‘meilė’, s. air. fin ‘šeima’, da. ven ‘draugas’, etc. Jis siūlė prototipą ide. *wenetoi. Borgeaud. archetipu laiko ide. *wenHtói (plg. s. i. vanitáḥ ‘mylimas’ (< ide. *wenHtós) ir jo sinonimą vātáḥ (< ide. *wn̥Htós). Būtent praforma ide. *wenHtói turi būti rekonstruojama baltų-slavų leksemoms, nes la. *ven̂ti (plg. dokumentinį Henriko Latvio įrašą Wendi) ir praslavų *vęti (etnonimas, paliudytas patroniminiame vedinyje *vętitji: s. r. вятичи, skolintiniuose germ. *Winotai ‘slavai’ ir finų Venäjä < *Venätái ‘rytų slavai’) turi būti kildinamas iš bl.-sl. *vēntái (3-oji acc. parad.). [dar plg. Ventà]
Šaltinis:
Витчак 1986–1987 (1989), 109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas