Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vieta
Straipsnelis:
*váitā, plg. lie. vietà (2) ‘Stelle’= s. v. a. weida, priklauso šakniai, kurią turi lie. výti, vẽja ‘jagen’ [183]. Sufiksas *-to-/*-tah₂: […] *u̯óitah₂ ‘Jagdrevier, medžioklės, vytynių rajonas’, plg. lie. vietà ‘Stelle’ (2), s. v. a. weida ‘pieva’. Priklauso šakniai, kurią turi lie. výti, vẽja ‘jagen’ pamatinė struktūra //u̯O̯ei̯h-(e)t-é’-h₂//. (Pokorny IEW 1123 t.) [204]
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183, 204
Antraštė:
vietà
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] Lie. vietà : bažn. sl. витати.
Šaltinis:
Endzelīns 1974e, 343
Antraštė:
vietà
Straipsnelis:
žr. viešpats
Šaltinis:
Çabej 1968a, 122–124
Antraštė:
vieta
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžių, reiškiančių ‘vieta’, šaltiniai yra labai įvairūs. Šios reikšmės žodžiai gali būti siejami su sąvokomis: ‘tapti’, ‘padėti’, ‘stovėti’, ‘erdvė’, ‘kelias’, ‘žemė’ ir t. t. Lie. vieta, la. vieta giminiškas s. sl. vitati, obitati (*obŭ-vitati) ‘gyventi’. Išoriniai šakniniai ryšiai neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 831
Antraštė:
vietà
Straipsnelis:
*u̯ói̯tah2 ‘Jagdrevier’ lytyje lie. vietà ‘Stelle’ (?), s. v. a. weida ‘ganykla’. Šaknis, kurią turi lie. výti, vẽja ‘jagen’, pamatinė struktūra //u̯O̯ei̯h-(e)t-é'-h2//. Pokorny IEW 1123 t. [204]
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 204
Antraštė:
viẽtą
Straipsnelis:
žr. liepa
Šaltinis:
Olander 2009, 148
Antraštė:
viẽtą
Straipsnelis:
Baltų-slavų prokalbėje šių žodžių pirmieji skiemenys buvo prozodijos požiūriu skirtingi dėl dvejopos priešpriešos (akūtas vs. cirkumfleksas ir kirčiuotas vs. nekirčiuotas): […] 2) prabaltų-slavų *ˈu̯ai̯tān : lie. viẽtą a. p. 2 : latvių vìetu : praslavų *u̯alˈkān a. p. b : bendrosios slavų *volkǫ̀ a. p. b […]. Dar žr. liepa, galva, žiema
Šaltinis:
Olander 2009, 148–149

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas