Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
virtis
Straipsnelis:
Pasak recenzento, Liukkonenas darbe „Baltisches im Finnischen“ aptaria dvejopą baltų garsų substituciją Pabaltijo finų kalbose: bl. *-tj- > *-c’- > -ts- ir *-tj- > -ti-. Pirmąją iliustruoja suom. metsä ‘mežs’, virtsa ‘virca’ < *virtjā, plg. lie. virtis, o antrąją – suom. haltia ‘labais gars’ < *žaltja, plg. lie. žal(k)tys.
Šaltinis:
Vaba 2001, 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas