Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vizga
Straipsnelis:
žr. aviža
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958b, 175–177
Antraštė:
vizgà
Reikšmė:
tokia žolė
Straipsnelis:
wyse E. 262, wisse arba weyszen iš Topeno (Töppen M. AM IV 151) dokumentų, wisge Gr. 11 ‘Hafer’; santykiai su lie. avižà, la. àuza, s. sl. ОВЬСЪ bei lo. avēna ‘t. p.’. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 24, neaiškūs. Giminiška su -weis- bei lie. vizgà iš Būgos KSn. 301? Žr. dar Trautmano Apr. Spr. 463 su literatūra.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 339

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas