Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
volungė̃
Straipsnelis:
Antrąją v. v. a. witewal, angl. woodwale ‘volungė’ dalį sieju su la. valuôdze, vãluôdze arba *vālūdze (žr. IF XXXIII 126), lie. volungė̃, ukr. ivoła ir kt. (iš Miklosich Et. Wb. d. slav. Spr.) [407]; ukr. i- dėl asimiliacijos < reduplikacija vi- (žr.: Būga K. Aist. Stud. I 139). K. Būga loc. cit. šaknį, kurią reprezentuoja sl. ir bl. žodžiai, rodos ne be pagrindo gretina su le. wołać ‘šaukti’ (pastaroji forma Fortunatovo [žr.: BB VI 218] nuomone siejasi su s. i. vāṇī ‘balsas’). Galbūt čia priklausys ir la. valuôda ‘kalba’.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 407–408
Antraštė:
volungė̃
Straipsnelis:
La. vãluôdze ‘volungė, Pfingsvogel’ arba *vālūdze = la. a. vōlendze BW 2686, 1, lie. volungė̃ (Anykszczū szilēlys. Weimar, 1882, 158 – galbūt klaidingai parašyta wõłangė: galbūt su av. vārə(n)gan-, paukščio pavadinimas.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 535
Antraštė:
volungė̃
Straipsnelis:
Taip pat kai kurie paukščių ir žuvų pavadinimai priartėja prie ‘protoeuropietiškos’ kategorijos. Juos čia nurodysime trumpai, detalės yra pateiktos kitur¹⁴ [¹⁴ žr. mano straipsnius ‘Einige slavische Fischnamen’, ZfslPh 19, 53 ir ‘Einige slavische Vogelnamen; ZfslPh 20, 29] [149] Sl. vьlga ‘volungė’, lie. volungė̃, vok. (Pietvakariuose!) Wide-walch (reikšmė ta pati).
Šaltinis:
Machek 1950, 149–150
Antraštė:
vólungė̃
Straipsnelis:
[Recenzuojamas J. Stutyński
Šaltinis:
Urbutis 1973b, 218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas