Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
výstas
Straipsnelis:
Denominatyviniai dariniai iš veiksmažodinių būdvardžių su priesaga *-to- (*-ito-, *-eto-, *-əto-) yra žinomi daugelyje ide. kalbų (pvz., s. i. vēṣṭas ‘gyvatė’→ vēṣṭate ‘vingiuoti’, ‘rangytis’). Šio tipo dariniai ypač paplitę lietuvių kalboje. Pvz., iš veiksmažodžio výti (lo. vieō, s. i. váyati, s. sl. ВИТИ) padarytas daiktavardis výstas (moteriško drabužio rūšis), o iš šio kamieno – denominatyvinis veiksmažodis výstyti ‘supti, vynioti (kūdikį)’.
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 94
Antraštė:
výstas
Straipsnelis:
žr. vystė
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 113
Antraštė:
vỹstas
Straipsnelis:
žr. vystė
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas