Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ši̇̀lti
Straipsnelis:
Prasl. kaliti. Bulg. каля ‘grūdinti, daryti tvirtą’, s.-kr. кáлити ‘grūdinti geležį’, slov. kaliti ‘grūdinti’, r. калить ‘kaitinti, grūdinti, daryti tvirtą’, č. kaliti ‘grūdinti geležį’ ir kt. Šioje leksikos grupėje galima išskirti dvi reikšmes: ‘kaitinti’ ir ‘daryti tvirtą’. Atitinkamai joms nurodomos paralelės kitose ide. kalbose [149]. Reikšmei ‘kaitinti’ – lie. ši̇̂lti ‘darytis šiltam’, šil̃tis ‘šiluma, ugnis’, la. sil̃t ‘darytis šiltam’, lo. calēre ‘būti įkaitintam’, calor ‘karštis, šiluma’. Jeigu iš tiesų tos dvi reikšmės gali būti suvedamos į vieną, t. y. ‘veikiant ugnimi ar saulės šiluma ką nors daryti tvirtą, stiprų, sausą’, tai suprantamas prasl. kaliti ‘kaitinti, šildyti’ ~ lie. ši̇̀lti, suvedamas į ide. archetipą *(s)k̑el su pradžios dviguba refleksacija (*(s)k arba *)].
Šaltinis:
Мартынов 1968, 149–150
Antraštė:
šilti
Reikšmė:
warm werden
Straipsnelis:
žr. šilas
Šaltinis:
Blažek 2001b 46
Antraštė:
šìlti
Reikšmė:
sich wärmen
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Pasak Schrijverio (The Reflexes of the Proto-Indo-European laryngeals in Latin, Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1991, 425tt.), ide. *ke, *k̑e davė lo. ca, ce, tačiau Schrijverio pavyzdžius galima aiškinti ir kitaip: lo. calidus ‘warm, heiß’ kyla iš *k̑l̥h₁-ed-ó- arba *k̑l̥h₁-idʰ-ó-, plg. lie. šìlti ‘sich wärmen’ (< *k̑l̥h₁-), s. v. a. lāo ‘lau’ (< *k̑leh₁-u̯ó-), s. saksų halōian ‘brennen’ (< *k̑olh₁-eh₂-), s. i. šarád- ‘Herbst’, n. Av. sarəd- ‘Jahr’ (< *k̑olh₁-éd- / *k̑olh₁-d- ‘Erwärmung, warme Jahreszeit’).
Šaltinis:
Lipp 2009a, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas