Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlaunìs
Straipsnelis:
žr. avis
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 75
Antraštė:
šlaunìs
Straipsnelis:
žr. kirmis
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 75
Antraštė:
šlauni̇̀s
Straipsnelis:
Arm. srunkʿ, gen. srunic̣ pl. "kojos, blauzdikauliai". [Lit.: Hübschmann AG I 493t.; W.–P. I 489; W.–H. I 295]. Čia yra patikimiausia arm.–lo. izoglosa: lo. crus, cruris "šlaunis, kulšis". Armėnų pamatinė forma *krūsni, tiesa, skiriasi nuo neišplėsto lo. darinio/vedinio, bet gerai dera prie kitų armėnų kūno dalių pavadinimų su priesaga n […]. Adjarianas VI 479 t. mano, jog armėnų srunkʿ taip pat pratęsia ide. refleksą, atstovaujamą s. i. śroniḥ "sėdmuo, šlaunis, kulšis", lo. cunis, lie. šlauni̇̀s "Hüfte. Oberschenkel" ir kt. (plg. Walde–Pokorny I 499t.; Walde–Hofmann I 239). Čia įvyko žodžių kryžiavimas, mišimas (Wortkreuzung).
Šaltinis:
Solta 1960, 431
Antraštė:
šlauni̇̀s
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la. ir pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą ir, antra, naujus (bendrabaltiškus bei atskiros kalbos) elementus, atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Baltų *šlau-ni-: lie. šlauni̇̀s, la. slauns, pr. slaunis yra pakeistas ‘užpakalio’ pavadinimas. Tai matyti iš šių tikslių atitikmenų: s. i. śróṇi-, s. lo. clūnis (ide. *k̑lou-ni-s) greta lo. cluō < *clouō ‘išvalau’ (cloāca < *clou-āca ‘nutekamasis griovys’). Plg. gr. κλóνις ‘užpakalis’ ir κλύζω (*klu-d-) ‘apiplaunu, numazgoju’. Šaknis *k̑leu-/k̑lou- glūdi šlúoju (žem. šlavù, plg. lo. cluō), šlúoti pakeista reikšme lyginant su ‘drėkinti’; dar plg. lie. šliaũžti ir le. śluz (*k̑leu-g-). Tikriausiai ta pačia šaknimi remiasi ‘slavų’ pavadinimas: s. sl., s. r. slov-ěne, plg. lie. vandenvardžius Šlavė̃, Šlavantà, kaimo pavadinimą Šlavė́nai.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 223
Antraštė:
šlauni̇̀s
Reikšmė:
Oberschenkel
Straipsnelis:
slaunis E. 139 ‘Oberschenkel’: lie. šlauni̇̀s ‘t. p.’, (pl.) šlaunỹs ‘Arme an Wagen ir kt.’, la. slaũna I, s. i. šrōṇi-ḥ, lo. clūnis, s. isl. hlaun ‘Hinterbacke’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 499 t.; apie šį žodį dar Petersonas JF XXXV 269 tt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 309
Antraštė:
šlauni̇̀s
Straipsnelis:
[…] lie. šlauni̇̀s ‘Hüfte’ (la. slauna, s. n. hlaun, Pokorny IEW 607 t.) […]
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 191
Antraštė:
šlauni̇̀s
Straipsnelis:
Gr. κλόνις, -ιος f. ‘kaulas, kryžkaulis’ […]. Senas (galbūt senasis n. *κλόν, Benveniste, Origines 75) kūno dalies pavadinimas. Būtinai primenama ide. *klouni- (užpakalio pavadinimas) patvirtintas s. i. śróṇi- f., av. sraoniš, lo. clūnis f., air. cluain, s. isl. hlaun, lie. šlaunis. Tačiau graikų žodžio vokalizmas lieka nepaaiškintas. Pagal liaudišką etimologiją suponuojamas gretinimas su κλόνος. Abejones žr. Pokorny 608. Kitos hipotezės: Frisk, Peterson IF 35, 1915, 260 ir Holthausen, IF 62, 1955, 157.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 544
Antraštė:
šlauni̇̀s
Straipsnelis:
[Rec.: Eckert R., Die Nominalstämme auf -i im Baltischen … 1983]. Pagrįstai archaiškais laikomi ir tie baltų i- kamieniai vardažodžiai, kurie turi visiškus atitikmenis (i-kamienius) kitose ide. kalbose, pvz., kùrmis, šlauni̇̀s, avi̇̀s, mirti̇̀s.
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 75
Antraštė:
šlaunìs
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. шлу́нне ‘viduriai’ ДС 197, ДСМ 223, Nosovičius СБН 613; Būga RR III 641 cituoja шлуння (шлунья) ‘pasturgalis’; plg. Smolensko r. trm. шлу́нья ‘viduriai’ Dobrovolskio žod. 1004; minėtinas ir ukr. шлу́нок ‘skrandis’. Būgos nuomone (l. c), senas skolinys (tai rodo -u- < -au-) iš lie. šlaunìs (> *шлунь, iš kurio kolekt. шлунья). Fasmerio REW III 411 nurodytas rusų žodžio panašumas su vok. Geschlinge ‘plaučkepeniai, paskersto gyvulio viduriai’ tikriausiai yra atsitiktinis, ne genetinis.
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 156
Antraštė:
šlaunìs
Reikšmė:
Hüfte, Oberschenkel
Straipsnelis:
Dažna aiškiai etimologizuojama ide. šaknis neturi atitikmenų slavų kalbose. Pvz., ide. **ḱlouni- ‘kyčel, hýždě’: s. i. śroṇi- etc. […]; lie. šlaunìs ‘Hüfte, Oberschenkel’, la. slaũna, slaûne, slauns ‘Schenkelstück am Fleisch, Keule am Vogel’, pr. slaunis ‘Oberschenkel’, slaune ‘Arme’ etc. […] [ir kiti ide. kalbų pavyzdžiai, cituojami iš Pokorny IEW; Fraenkel LEW; EWAI II].
Šaltinis:
Blažek 2009, 50
Antraštė:
šlaunìs
Reikšmė:
buttock, thigh
Straipsnelis:
[Aptariamas ‘Weise dėsnis’, pagal kurį ide. sprogstamieji palataliniai priebalsiai sanskrite prarado palatalizaciją prieš *r, bet ne prieš *l:] s. i. śróṇi- ‘hip’, n. Av. sraoni- ‘buttock, hip’ < *k̑lou-ni-, plg. lo. clūnis ‘buttock, haunch’, lie. šlaunìs ‘buttock, thigh’.
Šaltinis:
Kloekhorst 2011, 266

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas