Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ū́šmalas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. у́шмалы ‘odinės pirštinės (vienu pirštu)’ AK 949 < lie. trm. ū́šmalai (džn. ūšmalaĩ, vns. ū́šmalas) bei ùšmalai (džn. ušmalaĩ, vns. ùšmalas). Lie. (ryt.) ū́šmalas, ùšmalai, rečiau ū́žmalas, ùžmalas ir ū́šmala, ùšmala, ū́žmala (kai kur tevartojama tik daugiskaita) ‘kailinė (odinė, milinė, brezentinė) pirštinė (su nykščiu ar visai be pirštų, dažnai maunama virš kitų pirštinių)’ – (šiaurės) rytų šnektose platokai žinomas žodis. Darybiškai jį tikriausiai reikėtų sieti su vksm. užmáuti (šiaurės rytų aukštaičiuose kaip tik šalia už- (ūž-) yra uš- (ūš-), plg. ušmáutie (Dusetos) Būga RR III 452; dėl ryšio su (už)máuti dar plg. ùžmalas ‘užmovalas, makštis (akinių)’ (Ramygala – LKŽ kartoteka). Klaidingai šį žodį etimologizuoja Frenkelis LEW 1173, vesdamas jį iš *ūš-smal- ir smal- siedamas su žodžiais smalìžius, smalsùs: tam prieštarauja tiek forma (iš *ūš-smal- tegalimas *ū́smalas), tiek ir siejamų žodžių reikšmė.
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 155
Antraštė:
ùšmalas
Straipsnelis:
žr. ūšmalas
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas