Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žárdas
Straipsnelis:
žr. gardas
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 38–39
Antraštė:
žárdas
Reikšmė:
medinės konstrukcijos rūšis
Straipsnelis:
žr. gardas
Šaltinis:
Gołąb 1972, 57–58
Antraštė:
žar̃das
Straipsnelis:
žr. gardas
Šaltinis:
Volpe 1988, 196
Antraštė:
žar̃das
Reikšmė:
džiovykla
Straipsnelis:
žr. žardis
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1271
Antraštė:
žárdas
Straipsnelis:
Rumunų gard. Rădulescu (PB 1, 1981, 38–39) pateikia puikią dokumentų dosjė etimonui, atspindėtam Aroman gardu, alb. gardh, lie. gãrdas, sl. *gordŭ. Bet rekonstruoti reikia ne *g̑hordho-s, o *ghordh-os; ir lie. žárdas negali priklausyti prie šito formų rinkinio.
Šaltinis:
Hamp 1991a, 38
Antraštė:
žárdas
Straipsnelis:
R. trm. зоро́-д, заро́-д, о-зоро́-д ‘aptverta vieta kupetoms’, ‘kūgis, stirta’. Siejama su lie. žárdas ‘pritaisymas pėdams džiovinti’. Apie šiuos žodžius yra rašęs Fasmeris (Vasmer, I, 461).
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 121
Antraštė:
žárdas
Straipsnelis:
žr. žardis
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 298
Antraštė:
žárdas
Straipsnelis:
žr. gardas
Šaltinis:
Gołąb 1972, 57
Antraštė:
žárdas
Straipsnelis:
žr. žardis
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 79
Antraštė:
žárdas
Reikšmė:
a scaffolding to dry linen peas, etc.
Straipsnelis:
Sl. *gordъ turi struktūrinį ir iš dalies semantinį dubletą *zordъ su satemine žodžio pradžia [dažniausiai rytų slavų dialektuose: r. trm. zoród, zaród, ozoród, br. ir ukr. ozeród, ozeréd, ožeréd]. Jo reikšmė faktiškai identiška: ‘į tvorą panašus statinys iš strypų, vyčių šienui džiovinti’ ir vėliau ‘didelis šieno žaginys, kaugė’; kartais pasitaiko reikšme ‘ganomoji pieva, ganykla’. Sl. *zordъ turi tikslius atitikmenis baltų kalbose, plg. lie. žárdas ‘a scaffolding to dry linen peas, etc.’, žar̃dis ‘a pen’, la. zãrds ‘statinys iš karčių, ant kurių kas nors džiovinama’, pr. sardis ‘užtvara, tvorelė’.
Šaltinis:
Wojtyła-Świerzowska 1995, 242t.
Antraštė:
žar̃das
Straipsnelis:
žr. gardas
Šaltinis:
Andersen 2003, 54–58
Antraštė:
žárdas
Reikšmė:
wooden construction
Straipsnelis:
žr. gardas
Šaltinis:
Gvozdanović 2009, 36
Antraštė:
žárdas
Reikšmė:
Gestell (zum Trocknen), Pferch
Straipsnelis:
žr. gardas
Šaltinis:
Lipp 2009a, 14–15
Antraštė:
žárdas
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito a kamieno oksitonai.] S. i. gr̥há - < ide. *ǵʰrdʰ-o-. S. i. g- greičiausiai atsiradęs dėl Weise’s dėsnio (1881: 115f.), kadangi lie. žárdas, r. zorod rodo buvus palatalinį priebalsį (plg. Kortlandt 1978: 238).
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas