Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žmónės
Straipsnelis:
Pr. smūni (su z-; acc. reikšme, todėl galbūt taisytina į smūni = smūnin) 61,₁₀‘Person’ : smoy, lie. žmónės, apie tai Walde Vrgl. Wrtb. I 663.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 311
Antraštė:
žmónės
Straipsnelis:
žr. žmogus
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 221
Antraštė:
žmónės
Straipsnelis:
Lie. žmónės, pr. smūni negali būti V. Ivanovo siejami su priebalsių m ir n kaita senojo žemės pavadinimo pabaigoje, plg. gr. χθών ir χθαμαιός „žemas“, nes baltiškų formų n čia yra prie formos su m pridėtos antrinės priesagos formantas.
Šaltinis:
Ambrazas 1967, 118
Antraštė:
žmónės
Straipsnelis:
Dėl lie. žmónės galime suponuoti, kad bl. *žm-ā- > lie. žm-o- pagrindu buvo padarytas būdvardžio kamienas *žm-ā-na- (< *žm-ā-n + -a- < ide. *(dʰ)g̑ʰm-ā-n + e/o-, dėl darybos plg. lo. hūmanus ‘žmoniškas’. Visiškai kaip žẽmė buvo išvestas iš žẽmas, iš adj. *žm-ā-na- (> lie. *žmonas) buvo išvestas abstraktas *žm-ā-nē- (> lie. žmó-n-ės fem.).
Šaltinis:
Bammesberger 1999, 91
Antraštė:
žmónes
Straipsnelis:
žr. žmuo
Šaltinis:
Nilsson 2001, 188
Antraštė:
žmonės
Straipsnelis:
žr. žmuo
Šaltinis:
Nilsson 2001, 188
Antraštė:
žmónės
Straipsnelis:
žr. žmogus
Šaltinis:
Blažek 2009, 44
Antraštė:
žmónės
Reikšmė:
Menschen, Leute
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste. Tai leidžia žiūrėti iš naujos perspektyvos į ide. ‘Thorn’ problematiką. Žodis ‘žẽmė’ baltų-slavų kalbose:] iš ide. loc. *dʰg̑ʰém-en ‘auf der Erde’ buvo daroma *dʰg̑ʰém-on- ‘Mensch, Irdischer’ > s. lie. žmuõ, pr. smoy. Senąjį kamieną *žman- < *dʰg̑ʰmon- rodo tokios formos, kaip vr̥ddhi-darinys *žmān-ē > lie. žmónės pl. ‘Menschen, Leute’, pr. smūni(n) ‘Person’, smūnents, smonenawi(n)s ‘Mensch’; plg. taip pat lie. žmonà, atsiradęs iš priklausomojo darinio *žmān-a ‘Mensch-in’.
Šaltinis:
Lipp 2009b, 123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas