Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žùgara
Reikšmė:
akiplėša, stačiokas
Straipsnelis:
[…] žugara ‘akiplėša, stačiokas’ (< žuv + gara ‘žuvų rijikas’⁹ [⁹Žr. Urbutis V., Baltų kalbų garnio pavadinimai, Baltistica 2 (2), 1966, 185–187.
Šaltinis:
Grinaveckienė 1980, 82
Antraštė:
žugara
Reikšmė:
garnys
Straipsnelis:
Vienintelis lie. žugara ‘garnys’ šaltinis – spėjamas pirmasis K. Sirvydo žodyno leidimas (Cápla / Ardea. garnis / ugara). Jis pasitaiko tik dabartinėse vakarų aukšt. (išskyrus pačius šiaurinius) šnektose, bet tik kaip pejoratyvinis neapibrėžtos reikšmės asmens pavadinimas. Lie. žugara ‘garnys’ – sudurtinis žodis. pirmasis sandas – lie. žuvìs, -ies (trm. ir žuvìs, žùvė̃, žìvis, živė̃) = la. zivs, -s (trm. ir zive, zuvs, zuve) – baltų *žūs (ME IV 730), o antrasis – iš lie. gérti = la. dzer̂t. Etimologinė reikšmė – ‘žuvų rijikas, žuvėda’ (plg. la. zivrija (zivrijis) ‘toks paukštis’ (ME IV 729). Dėl u plg. lie. (sen.) žukmistras ‘Fischmeister’, žuksparnis ‘Fischaar’, pr. suckis (dgs. gal. suckans) ‘žuvis’; lie. žūklė ‘žvejyba’ (žū́ti ‘žvejoti’), žūklauti ‘žvejoti’ ir kt., o taip pat gal la. zutis ‘ungurys’. Žu- galėtų būti iš žuv- (plg. gy(v)nagis, gý(v)plaukis ir kt.). Antrasis sandas -gara formos atžvilgiu dėsningai santykiauja su gérti, plg. akì-vara : vérti(s), akì-žara : žer̃ti ir kt. Reikšmę ‘ryti, ėsti’ rodo giminaičiai, turintys to paties balsių kaitos laipsnio šaknį: lie. (rytų a. prã-garas ‘rijūnas, ėdrūnas’, la. (a.; iš lie.?) pra-gars ‘besotis’, s. i. aja-gará ‘ožkas ryjantysis, smauglys, boa’, av. apsō-gar- ‘žirgus ryjantis’, gr. δημο-βóρος ‘liaudies turtą ryjantis’, βορóς ‘rajus, ėdrus’, lo. carni-vorus ‘mėsėdis’, voro, -āre ‘(pra)ryti, ėsti’ (Fraenkel, LEW 148t.; J. Pokorny, IEW 474t.). Pats lie. gérti tarmėse vartojamas reikšme ‘lesti’ (uogas, javus; ryti). Šio žodžio la. atitikmenys (tik ‘gužučio’ reikšme) žubur(i)s, zubur(i)s, žubure leidžia manyti šalia lie. žugara buvus kitą garnio pavadinimą – lie. *žubara, nors pastarasis pačioje kalboje kol kas neaptiktas.
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 185–187
Antraštė:
žùgara
Straipsnelis:
žr. sūsu
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas