Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aldė́ti
Reikšmė:
triukšmauti
Straipsnelis:
Lie. aldė́ti, áldinti yra skoliniai iš br. holdet ‘garsiai šaukti’, holda ‘šūksnis’ [apie etimologiją žr. Fraenkel LEW, 6 s. v. áldra, áudrà, Vasmer REW I, 285, Sławski SEP I, 425].
Šaltinis:
Duridanov 1969a, 15
Antraštė:
aldė́ti
Straipsnelis:
Pr. *eld- atstatome pagal vietovardį Eldiṭhen. Endzelīns, Latvijas PSR vietvārdi I, 1, Rīgā, 1956, 19 siejama su lie. aldė́ti.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 24
Antraštė:
aldė́ti
Reikšmė:
aidėti, skambėti, gausti
Straipsnelis:
R. голдéть galima funkciškai, bet ne etimologiškai sieti su su lie. aldė́ti, álda, -ė́jo ‘aidėti, skambėti, gausti’. Abu veiksmažodžiai yra imitatyvinės kilmės. K. Būga (RR III 390) mano, jog aptariamasis veiksmažodis gali būti gudiškos kilmės, nors struktūriškai jie visai nesiskiria nuo aidė́ti, aĩdi / áidaė́jo ‘skambėti; prk. plisti garsui, žiniai; triukšmauti, rėkauti’ ir ˚aidoti, -oja, -ojo ‘eiti aidui, garsui’ (plg. dar aidà, áĩdas ‘aidas, garsas’), kurių lietuviškumas abejonių nekelia.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 118
Antraštė:
aldė́ti
Reikšmė:
lärmen
Straipsnelis:
žr. aldoti
Šaltinis:
Stüber, Zehnder, Remmer 2009, 376

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas