Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aldia
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. aldia (DP 107₂₅) : bažn. sl. ладии.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 342
Antraštė:
aldijà
Reikšmė:
laivelis, valtis
Straipsnelis:
[šiame darbe vartojamą sąvoką umliautas supraskime taip: „balsio kokybės pokytis, kurį sukelia toliau einančio skiemens balsis“. Toch. kalba pažįsta dviejų rūšių o umliautą: pirmąjį sukelia įvairios kilmės o, antrąjį – ō < ide. *-ō. Abu balsiai lemia bendratoch. , o vėlesniu laikotarpiu ir šio toch. garso atspindžius tarmėse: æo > oo:] 26. Toch. B olyi (abl. sg.), A olyik ‘laivas’ (dėl diskusijos apie šį žodį ir jo etimologijos plg. Hilmarsson J., Rounding and exceptions from rounding in East Tocharian, IF 1986). Jeigu laikysime, kad toch. lytis siejasi su lie. aldijà ‘laivelis, valtis’, s. bažn. sl. ladiji ‘t. p.’, tai šiaip jau visų pripažįstamą pastarųjų leksemų siejimą su norv. dial. olda ‘didelis lovys, gelda, latakas, griovys (vandens), vamzdis (išskaptuotas iš medžio)’ teks atmesti, nes *-dh- toch. kalba nebūtų praradusi. [33] Jeigu toch. ir bl.-sl. (baltų lytis galbūt skolinys iš sl.) leksemos iš tiesų yra giminiškos (išskyrus germ. žodžius), tada rekonstruotina ide. *H₃eldiH₂, gen. sg. *H₃l̥di̯eH₂. Apibendrinus netiesioginio linksnio kamieną, susiformuoja naujasis nom. sg. *H₃l̥di̯eH₂, iš kurio, išnykus prieš -i̯- priebalsiui -d-, atsiranda bendratoch. *ælyyå > *ælyyo > *olyyo (o-umliautas).
Šaltinis:
Hilmarsson 1986, 33–34
Antraštė:
aldijà
Reikšmė:
barža
Straipsnelis:
Toch B olyi, A olyi (acc. sg.) ‘valtis, laivas’, B vedinys olyitau ‘(laivo) kapitonas, šeimininkas’. Jau Hansen, Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft 1940, XCIV, 151, šį žodį pagrįstai lygino su baltų-slavų kalbų grupės žodžiais: lie. aldijà ‘barža’, s. sl. ladiji, s.-kr. lȃdija, r. łodьjá ‘valtis, laivas’. Toch. olyi reikia kildinti iš ide. *oldi̯ su prieš *i iškritusiu *d (Windekens, Orbis 1961, X, 383tt.). Kadangi A dialekte išlaikytas ide. *o-, kuris šiuo atveju be jokios abejonės išliko B dialekte, tai A olyi reikia nagrinėti kaip skolinį iš B dialekto. B dialekto nom. sg. forma, kuri B dialekte yra f., atrodo, buvo *olyiye (Krause-Thomas, Tocharisches Elementarbuch I, Heidelberg, 1960, 133) < ide. *oldi̯ē greta baltų-slavų *oldii̯ā (Windekens, Orbis 1967, XVI (2), 472) Vadinasi A olyi buvo pasiskolintas iš B dialekto prieš galūnių nukritimą A dialekte (plg. es ‘petys’ atvejį).
Šaltinis:
Windekens 1976, 334
Antraštė:
aldijà
Reikšmė:
valtis, laivelis
Straipsnelis:
Toch AB olyi (acc. sg.) ‘Schiff’ yra giminiškas su s. sl. ladiji, s.-kr. lãdija, r. lodija, lie. aldija ‘valtis, laivelis’ (Windekens, Orbis X, 383tt. su nurodyta literatūra). Kol toch. A olyi giminė nėra žinoma, B olyi yra nurodomas kaip mot. g. daiktavardis. Krause-Thomas, Tocharisches Elementarbuch I, Heidelberg, 1960, I, 133 rekonstravo nom. sg. formą *olyiye pagal daugelį kitų acc. su -i formų pavyzdį, atitinkantį nom. sg. -(i)ye. Nurodytoms baltų-slavų formoms su *-ii̯ā toch. *olyiye atliepia *-i̯ē- kamieną [1 išn.: Ne *-i̯ā-, kaip aš piršau Orbis X, 384]. Reikia rekonstruoti *oldi̯ē- (*d išnykęs prieš *i̯ [2 išn.: Apie šį *d iškritimą žr. ten pat, 385tt.]: vadinasi, -iye yra skaidytinas į -ye kaip ir toch. B žodyje kewiye greta B kewye ‘von der Kuh stammend’.
Šaltinis:
Windekens 1967, 72
Antraštė:
aldijà
Reikšmė:
luotas
Straipsnelis:
[Glaudiems germanų ir baltų pirmykščiams santykiams nustatyti puikiai pasitarnauja šių kalbų leksikos izoglosos (laivelių, valčių ir pan. pavadinimai):] 17. Bl.-sl. šaknį *aldii̯ā- (sl. ЛАДЬѦ, lie. aldijà, eldijà ‘luotas’) pažįsta ir germanų kalbos, plg. norv. dial. olda ‘gelda’, šv. dial. ålla ‘toks ilgas įdubimas’, s. ang. ealdođ, aldot, aldaht ‘gelda; kubilas’, n. vok. bavarų alden ‘vaga, griovelis’.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 79
Antraštė:
aldijà
Reikšmė:
hollowed out tree-trunk, canoe
Straipsnelis:
žr. eldija
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas